Uddrag fra vedtægter

 4 § Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal, bortset fra afstemning i henhold til § 12, stk. 1. Kun foreningens medlemmer har stemmeret med 1 stemme pr. have. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel på e-mail eller, ved særskilt aftale, på brev. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag skal medsendes indkaldelsen.

Stk. 3 Forslag til beslutninger på generalforsamling skal underskrives med navne på forslagsstillerne. Forslag fra bestyrelsen skal underskrives med navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der støtter forslaget. Et forslag kan kun underskrives med “bestyrelsen”, hvis det er enstemmigt vedtaget af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 Forretningsorden for ordinær generalforsamling

Stk. 1 Til hver ordinær generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigenten konstaterer lovlig indkaldelse af
generalforsamlingen.

2. Godkendelse af dagsorden og vejledende tidsplan.

3. Fremlæggelse af og afstemning om bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens regnskab for det foregående regnskabsår.

5. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens budget for det kommende regnskabsår.

6. Fremlæggelse af og afstemning om bestyrelsens forslag om fremtidigt arbejde frem til næste ordinære generalforsamling.

7. Indkomne forslag.

8. Valg til diverse tillidsposter.

9. Evt.

 

§12 Revisorernes rolle

Stk. 1 Det påhviler de medlemsvalgte revisorer at gennemgå regnskabet og foretage kontrol af dette, således at det reviderede regnskab kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2 Revisorerne skal fremlægge deres evt. bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning på regnskabet på generalforsamlingen.

/Jesper have 42

Læs vores vedtægter her