3. december 2008

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Stk. 1 Foreningens navn er “Haveforeningen Enghave”. Foreningen er stiftet den 1. oktober 1925 og er beliggende på matr. 7ax, Åby by, Åbyhøj.

Stk. 2 I lejekontrakten med menighedsrådet for Åby sogn ifølge revideret lejekontrakt af 2. december 1981 fastlægges lejeforholdet mellem menighedsrådet som udlejer og haveforeningen som lejer. De enkelte havelejere er forpligtet efter denne kontrakt.

§2 Foreningens formål

Stk. 1 Haveforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder at arbejde for rimelige lejevilkår, at sikre foreningens beståen og at sikre et godt kolonihavemiljø for haveforeningens beståen under et.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Alle havelejere i haveforeningen er automatisk medlem.

Stk. 2 Kontingenter, der ikke er betalt til den fastsatte tid, tillægges et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal, bortset fra afstemning i henhold til § 12, stk. 1. Kun foreningens medlemmer har stemmeret med 1 stemme pr. have. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag skal medsendes indkaldelsen.

Stk. 3 Forslag til beslutninger på generalforsamling skal underskrives med navne på forslagsstillerne. Forslag fra bestyrelsen skal underskrives med navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der støtter forslaget. Et forslag kan kun underskrives med “bestyrelsen”, hvis det er enstemmigt vedtaget af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det besluttes af den ordinære generalforsamling, bestyrelsen eller når 15 medlemmer skriftligt kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen til de vedtagne/krævede tidspunkter, dog med mindst 2 ugers varsel. Krav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og underskrivernes forslag til beslutninger skal afleveres til bestyrelsen mindst 3 uger før det krævede tidspunkt for afholdelse.

§ 5 Forretningsorden for ordinær generalforsamling

Stk. 1 Til hver ordinær generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigenten konstaterer lovlig indkaldelse af generalforsamlingen.

2. Godkendelse af dagsorden og vejledende tidsplan.

3. Fremlæggelse af og afstemning om bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens regnskab for det foregående kalenderår.

5. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens budget for det kommende kalenderår.

6. Fremlæggelse af og afstemning om bestyrelsens forslag om fremtidigt arbejde frem til næste ordinære generalforsamling.

7. Indkomne forslag.

8. Valg til diverse tillidsposter.

9. Evt.

§ 6 Afstemningsregler og valgprocedure.

Stk. 1 Ved afstemning har hver have kun en stemme.

Stk. 2 Alle beslutninger i foreningen træffes med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Stk. 3 Formanden og kassereren vælges særskilt.

Valget foregår således, at det ene år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2. suppleant (de ulige år). Det næste år vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem samt 1. suppleant (de lige år). I de lige år vælges tillige 1. revisor, og ulige år vælges 2. revisor. Revisorsuppleanten vælges hvert år.

Ved utidig afgang af formand eller kasserer skal der på førstkommende ordinære generalforsamling foretages nyvalg.

Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges i en valgrunde efter almindeligt stemmeflertal. Således bliver den kandidat med flest stemmer bestyrelsesmedlem. Den med næstflest stemmer bliver bestyrelsesmedlem/suppleant. Ved stemmelighed vil dirigenten foretage lodtrækning.

§ 7 Bestyrelsens rolle

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og varetager foreningens daglige ledelse.

Stk. 2 Bestyrelsens arbejde skal foregå i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningerne.

Stk. 3 Bestyrelsen forvalter foreningens økonomiske midler i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Stk. 4 Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 5 Udtræder et medlem af bestyrelsen, meddeles dette via opslag på foreningens tavle med oplysning om, hvem der indtræder i stedet.

Stk. 6 Der skal tages referat af samtlige generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan afhentes hos formanden.

Stk. 7 Overtræder en havelejer haveforeningens ordensregler, eller er en havelejer på anden måde til gene i haveforeningen, skal bestyrelsen skriftligt påtale forholdet for havelejeren. Efterkommer lejeren ikke bestyrelsens påbud, kan bestyrelsen efter 2 skriftlige advarsler med minimum 1 måneds mellemrum indstille en eller flere lejere til eksklusion jvf. § 7A, stk. 1.

Stk. 8 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem 2 eller flere havelejere, er det bestyrelsens pligt at mægle mellem lejerne. Er en forligsmæssig løsning ikke mulig, kan bestyrelsen efter 2 skriftlige advarsler med minimum 1 måneds mellemrum, indstille en eller flere lejere til eksklusion jvf. § 7A, stk. 1.

Stk. 9 Indstilling om eksklusion gives af bestyrelsen til generalforsamlingen. Indstillingen kan gives, såfremt en lejer ikke har rettet sig efter bestyrelsens påbud.

§ 7A Eksklusion

Stk. 1 Eksklusion af en havelejer kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling. Generalforsamlingen kan ekskludere en lejer, hvis der er 3/4 flertal for forslaget blandt de fremmødte stemmeberettigede. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion er endelig.

Den eller de havelejere, der er indstillet til eksklusion, skal have særskilt skriftlig meddelelse om, at punktet er på generalforsamlingens dagsorden. Indstillingen til eksklusion skal fremgå af den udsendte dagsorden til generalforsamlingen.

Stk. 2 Når eksklusionen af et medlem er vedtaget på generalforsamlingen, kan bestyrelsen ophæve medlemmets lejemål. Lejer er herefter forpligtet til at fraflytte lejemålet til en af generalforsamlingen nærmere fastsat frist.

Fraflytter en lejer ikke, kan bestyrelsen anmode fogeden om at udsætte lejeren i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om umiddelbare fogedforretninger.

Stk. 3 Ekskluderede havelejere har indenfor en måned ret til selv at videreoverdrage lejemålet i overensstemmelse med vedtægternes regler. Er den ekskluderede lejers have ikke overdraget inden en måned fra eksklusionen, har bestyrelsen ret til salg af lejemålet.

Lejemålet kan, efter annoncering i lokale blade, sælges til højestbydende. Tilbud på køb af have afleveres skriftligt til bestyrelsen. Alle udgifter haveforeningen måtte have på grund af eksklusionen og salg af lejemålet, herunder annoncering og eventuel vedligeholdelse af haven i henhold til ordensreglerne m.v., afholdes af den ekskluderede lejer og fratrækkes i købssummen.

Ekskluderede lejere kan alene færdes i sin have efter aftale med bestyrelsen.

§ 8 Formandens rolle

Stk. 1 Formanden skal repræsentere foreningen i alle sager under ansvar for generalforsamlingen.

§9 Kassererens rolle

Stk. 1 Kassereren fører foreningens regnskab i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningerne. Kassereren eller formanden må ikke have mere end 10000 kr. I kassen. Det overskydende beløb skal indsættes i bank eller på girokontoen. Penge på foreningens konti kan kun hæves af kassereren og et bestyrelsesmedlem i fællesskab eller formanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab. Der skal altid være adgang for alle medlemmer til foreningens regnskab.

§ 10 Havekøb/-salg

Stk. 1 Ingen må være i besiddelse af mere end en have.

Stk. 2 Ved enhver overdragelse af en have, skal der udfærdiges et lejebevis underskrevet af sælger, køber samt kassereren.

Stk. 3 Dør et medlem af foreningen, har den nærmeste efterladte ret til at overtage haven på samme vilkår.

Stk. 4 I tilfælde af, at bestyrelsen skal overtage en have f. eks. Ved medlemmets død eller manglende kontingentbetaling, søges haven udlejet til anden side. Det eventuelle overskud ved salget udbetales til det gamle medlem eller dennes arving, dog med fradrag af 200 kr., der tilfalder foreningens kasse.

Stk. 5 Ved salg af have skal sælgeren betale en afgift på 500 kr. til foreningens kasse. Køber af haven skal betale et indmeldelsesgebyr på 100 kr. til foreningens kasse. Købs- og salgsgebyret betales kontant til kassereren ved handelens indgåelse.

Stk. 6 Regulering af gebyrerne ved salg kan kun ske på generalforsamlingen.

§ 11 Lovændring

Stk. 1 Denne lov kan kun ændres, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer derfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2 Ordensregler kan ændres ved alle generalforsamlinger.

Stk. 3 Denne lov erstatter tidligere lov af 8. marts 1988. Tidligere love samt eventuelle lovtillæg og ordensregler er hermed annuleret.
§ 12 Foreningens opløsning

Stk. 1 Haveforeningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse skal afholdes med mindst 3 og højest 5 ugers mellemrum. Ved opløsningen nedsættes et udvalg, der skal bestå af repræsentanter dels fra bestyrelsen, dels fra medlemsskaren i øvrigt. Dette udvalg skal sørge for, at alle forpligtigelser og byrder afvikles.

Eventuelle overskydende midler fordeles ligeligt blandt medlemmerne.

Udvalget skal drage omsorg for, at menighedsrådet informeres om foreningens ophør.

Stk. 2 Haveforeningen kan også opløses, når lejekontrakten med Åby sogns menighedsråd udløber.

Et udvalg jvf. Stk. 1 skal også her nedsættes.

Vedtægtsændringer, sidst opdateret den 30. marts 2009