Nyt fra Vejudvalget

22. maj 2024

Til orientering har Vejudvalget indhentet tilbud til genoprettelse af vejene.
Indtil der er valgt et tilbud, bliver der bestilt grus, man selv kan køre ud der, hvor man synes, der trænger til reparationer.

Vejudvalget
Hans (19) og Mads (74)
Mail: vej@hf-enghave.dk

Bestyrelsesmøde 28/4-2024

29. april 2024

Referat

1. Byggesag 1: lukket punkt

2. Byggesag 2: lukket punkt

3. Fællesarealer
Der inviteres til fælles grønt dag, hvor vi tager os af de fælles arealer der ikke har kolonihave som nabo. Der er tale om hækklipning, ukrudtsbrænding og klipning af græs langs hæk. Dagen sluttes af med mad og drikke i fælleshaven som tak for hjælpen.
Som kolonihaveejer er du velkommen til at gå i gang med ovenstående med eller uden din nabo, når du kan se at der er noget der trænger.
Anne og Marie arbejder videre på at lave aktiviteter til børn og voksne med en lille belønning for at hjælpe fællesskabet.

4. Fælles veje
Der er dialog med relevante udvalg. Det besluttes at der indhentes rådgivning fra relevant virksomhed, der kan give et bud på hvordan vi kommer bedst videre.

5. Dræn
Drænudvalg har indhentet tilbud på løsning af drænproblematik. Vi aftaler at bestyrelsen tager kontakt til menighedsrådet, mhp. at afklare hvorvidt dette er en udgift som skal afholdes at udlejer i form af menighedsrådet eller haveforeningen. Hvis det viser sig at udgiften skal afholdes af haveforeningen, anbefales det at udvalget laver forslag til næste generalforsamling.

6. Affaldscontainer
Vi konverterer en container fra restaffald til plast. Vi fortsætter med at holde øje med behov for ændring af antal og type af containere. Mangler man information, er man velkommen til at komme forbi Marie i have 39 og få information. Affaldssække ligger ved skraldespand.

7. Kloakering
Have uden kloak får refunderet beløb.

8. Manglende færdigmeldinger af kloak i enkelthaver
Der er 6 haver der ikke har færdiggjort kloak i egen have. Der er sendt rykker til disse kolonihaver. Århus Vand har rykket flere gange og bestyrelsen har ligeledes kontaktet haverne flere gange og arbejdet skal færdiggøres nu. Såfremt Århus Vand pålægger haveforeningen sanktioner, vil disse blive opkrævet af de berørte haver.

Fælleshaven 10 år

25. april 2024

INVITATION TIL FØDSELSDAGSFEJRING SØNDAG D. 5. MAJ KL. 15.00

Det er nu 10 år siden d. 6.maj at HF Enghave købte have 12 af Lise, for at den kunne være vores fælles mødested, festhave og samlingspunkt: FÆLLESHAVEN, vi kan også kalde den for Lises have, hvis vi synes.

Dette vil vi fejre med en fest i haven for alle nuværende og tidligere Enghavebeboere. Så sæt kryds i din kalender, tag din nabo under armen, og har du kontakt til tidligere beboere ræk ud og invitér dem med til vores fejring.

Tilmelding foregår på Facebook eller ved mail til aktivitetsudvalget.

PROGRAM
Kl 15.00: Vil vi mødes i haven til kaffe og kage/snackbord. Der vil ligeledes være mulighed for fadøl og sodavand.

Kl. 16 Vil vi fejre med fællessang og efterfølgende dele anekdoter om forhåbentlig alle fælleshavens 10 år. Fortæl gerne på selve dagen eller send din anekdote evt fotos, gamle invitationer o.l. til aktivitetsudvalget, så kan vi dele dem med jer på dagen.

Kl.17 Vil vi lave skilte til fælleshaven og, hvis vi kan nå det, til vore havegange, og tænde bål til snobrød og fælles hygge om bål med vores medbragte aftensmad.

Aften: Vil vi pakke sammen og sige tak for en dejlig dag, nogle vil måske blive hængende ved bålet og hygge lidt endnu.

Medbring:
Gerne lidt til kage/snack bordet. Te hvis du foretrækker det.
Anekdoter
Aftensmad samt service og bestik
Pinde til sæsonens snobrød
Spil, bolde m.m. så vi også kan få rørt os lidt, mentalt og fysisk

Indbydelse til Sommerfest 2024

19. april 2024

Kontakt sommerfestudvalget: sommerfest@hf-enghave.dk

 

Bestyrelsesmøde 7/4-2024

15. april 2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Godkendelse af referat og udsendelse af GF dokumenter
Referatet godkendes.

3. Grøntvedligeholdelse/hækaffald ved skolen
Aktuelt er der tvivl om det juridiske grundlag. De foreløbige sonderinger peger i retningen af at der højest må udbetales 1.500 kr. pr. person i honorar. Vi kan derfor ikke fortsætte den hidtidige ordning i god tro.
Det er derfor i bestyrelsen besluttet, at den hidtidige ordning, der blev pauseret før generalforsamlingen, fortsat pauseres indtil generalforsamlingen træffer ny beslutning.

Der er indsendt ansøgning om juridisk bindende svar hos SKAT. Indtil dette foreligger, kan der i kolonihaveforeningen foregå frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Dette svar er der desværre ventetid på, da vi er stillet i udsigt at modtage svar om 3 måneder.

Vi har derfor valgt at kontakte entrepenør der sørger for at fjerne hækaffald mod skolen og at planlægge hækdag før sommerferien.

Når det bindende juridiske svar foreligger, bliver haveforeningen orienteret.
Såfremt dette svar bekræfter at der ikke må udbetales honorar over 1.500 kr/år, fortsætter den nye ordning med frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Såfremt dette svar bekræfter at der må udbetales honorar på 25.000 kr/år. Vil vi tage initiativ til at der ved næste generalforsamling foretages afstemning om hvilken løsning foreningen ønsker.

4. Fælles veje – plan
Bestyrelsen går i dialog med udvalget.
I første omgang foreslås at veje afrettes med vejhøvl og at der lægges grus eller anden belægning inden for udvalgets tildelte økonomi.
Jesper tager kontakt.

5. Drænrør og vandproblematik på enkelte grunde
Udvalget har indhentet tilbud på reparation af drænrør, der går igennem haveforeningen.

I forslaget er det foreslået at udvalget afholder møde med bestyrelsen og fremlægger forslag. Udvalget inviteres derfor med til næste bestyrelsesmøde, til drøftelse af løsningsmodeller 5. maj kl. 14.00 i Enghave nr. 6.
Jesper tager kontakt

6. Hjemmeside
Vi fortsætter aktuelle løsning.

7. Kommunikation i bestyrelsen.
Vi aftaler at bestyrelsesmedlemmer er cc. på mail der sendes til relevante aktører

8. Eventuelt.
Der laves drev til enkelte udvalg i vores google drev. Jørgen sender mail ud til de enkelte udvalg, når løsningen er i drift.

Affaldssortering ♻️

15. marts 2024

Med forårets fuglekvidder er der også kommet nye skraldespande 🎉😎

Vi skal sortere mere og bedre af hensyn vores grønne og blå klode, så den ikke bliver grå og øde💙🌍💚

  • Det vigtigste her er at 🫘🍪🥩🍕🥗 madaffald sorteres for sig i grønne poser -altid i poser!!!
  • 🥻🧥🥋🧢🧦 tekstilaffald i gennemsigtige/røde poser -altid i poser!!!

Link: Sådan sorterer du dit affald

Vi har fået en konvolut til os alle med klistermærker til sorteringsspande og vejledning.
Vi har også fået en masse kasser med poser 5 grønne poseruller og 1 rød til hver have.

Jeg/vi har ikke helt fundet den bedste løsning for at uddele poser, men til GF kan I i hvert fald få jeres konvolut.

Skraldespandene er åbne og må lastes med skrald.
Men der er en enkelt restaffald, den i midten, som jeg har lagt et skilt ud på, da vi regner med at vi med sorteringen kan klare os med to restaffald. Så skån venligst den indtil videre.
Men skriv hvis der pludselig ikke er plads.

Vi glæder os til at møde så mange så muligt søndag til en hyggelig og god generalforsamling.

Kærligste skraldehilsener fra mig,
Anne i have 67 aka Pedel 🌱
pedel@hf-enghave.dk

 

Hent vejledning

Hent vejledning

Generalforsamling 2024

7. februar 2024

Generalforsamlingen finder i år sted søndag d. 17. marts kl 13-17.
På Åby Bibliotek

Indkaldelsen er den 16. februar sendt ud til alle medlemmer.

Har du set at haveforeningen har en egen kalender?
Se den her på vores hjemmeside
Du kan få alle begivenhederne med over i din egen kalender

 

Bestyrelsesmøde 14/1-2024

16. januar 2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Kloaklån – delindfrielses – gentagelse af tilbud:
Jørgen er i dialog med banken om mulighed for tilbagebetaling af resterende kloaklån for de haveejere, der endnu ikke har tilbagebetalt kloakgæld.
Der udarbejdes forslag til behandling på generalforsamling 2024.
Baggrunden for denne overvejelse er, at renten på lånet er steget så meget, at ca. 1/4 af udgifterne aktuelt er renteudgifter.

3. Mobilpay – oprettelse status:
Der er oprettet konto, som kan anvendes ved sociale begivenheder samt gebyr for at stå på havekøbsliste mv. i haveforeningen.

4. Ejendomsskat/Grundskyld – trussel – nye system:
Ejendomsskat/Grudskyld har ændret sig for haveforeningens område. Det er endnu uklart om dette får implikationer på vores samlede udgifter til kirken. Jørgen har kontaktet kirken og de er ved at undersøge dette.

5. Havesalg- liste interesserede – afgift 50kr – eller 100kr:
Det vedtages at det fremadrettet koster 100 kr. om året, at stå på listen.

6. Kloaktilslutning/godkendelse – status:
Bestyrelsen har forestået dialog med kloakmester og klarmelding af kloak i de enkelte haver. Dette forløb er nu afsluttet. Der er haver der har fået dispensation, grundet manglende vandtilslutning i hus.
Der er 4-6 haver, der fortsat står som uafsluttede ved kommunen. Kommunen følger op direkte med disse haver.

7. Udlejning – aktuel sag – opfølgning info:
Der forberedes forslag til generalforsamling 2024 der ønskes tilføjet vedtægter for haveforeningen, med henblik på at alle haveejere og bestyrelsen, har klare rammer for udlejning og konsekvenser for brud på regler.

Foreløbigt udkast:
Udlejning må foregå minimun 6 måneder og maksimum 24 måneder svarende til udgifter til foreningen. Lejere må ikke bo i haveforeningen i perioden 1. november -1. marts. Bestyrelsen skal godkende lejekontrakt og lejere forventes at indgå i foreningens normale liv og samvær.
Kortfristet udlejning f.eks. AIRBNB, fører til øjeblikkeligt stop af udlejning samt skriftlig advarsel. Gentagne kortfristet udlejning trods advarsel fører til ekstraordinær generalforsamling med henblik
på eksklusion af foreningen.

8. Velkomstfolder – opdatering:
Marie og Anne ser på velkomstfolder.

9. Byggesager status:
Der er konstateret bebyggelse der overtræder gældende byggereglement, naboer er kontaktet og disse har accepteret at bebyggelsen først korrigeres, så gældende byggereglement overholdes, når ejer af haven sælger/fraflytter ejendommen.

Fremadrettet kan det ikke forventes, at korrektion af uretmæssig bebyggelse, kan udsættes til fraflytning/salg. Konstateres fremadrettet uretmæssig bebyggelse eller anden overtrædelse af byggereglement, skal det fjernes på bestyrelsens anmodning. Jf. Vedtægter og ordensregler.
Der forberedes forslag om paragraf 8 stk. 7 at ”ordensregler” ændres til ”ordensregler og byggereglement fremadrettet”

10. Grøntaffald – erfaring – fremtid:
Vi fortsætter fjernelse af grønt 2 gange om året med container.

11. Skraldeskur opdatering – fremtid:
Vi afventer kommunens regler for fremtidig affaldssortering. Tag fjernes. Ny løsning beskrives og vedtages af bestyrelsen, når nye regler for affaldssortering foreligger.

12. Vintervand – erfaring:
Ingen klager.

13. Hæk og græs:
Der nedsættes udvalg til generalforsamlingen.

14. Hækklipning ned til 2 meter:
I forbindelse med havevandring, ved hæk over 2 meter, får haveejer skriftlig advarsel. Er dette ikke udbedret ved næste havevandring får haveejer 2. skriftlig advarsel. En måned efter denne kontakter bestyrelsen gartner til udbedring. Udgifter til dette trækkes på haveejers haveleje.

15. Mødedatoer 2024
Vi aftaler fremadrettet første søndag i måneden: april, maj, juni, september og oktober.

16. Generalforsamling 2024
Orientering om forberedende arbejde

17. Aktiviteter i haveforeningen 2024
Fælleshaveudvalg – fortsætter
Aktivitetsudvalg – markedsdag, mosteridag og vis din have
Sommerfestudvalg – sommerfest
Hækudvalg – nyt udvalg
Fællesbyg – fortsætter

18. Eventuelt.
Intet nyt.

Sidste affaldstømning 2023

29. oktober 2023

Så nærmer vi os endnu et skarpt hjørn i forhold til at runde kolonihavesæson 2023 af, gå i vinterhi og glæde os til næste års fantastiske havesæson.

Nemlig sidste affaldstømning!

Det er onsdag d. 8. november. Et tidspunkt mellem 0600-1600, mere præcist kan det ikke angives.
Så hvis I alle kunne komme af med jeres sidste affald aftenen/dagen før, ville det være fantastisk.
Jeg kan nok først lukke affaldsøen af ca kl 16.

Gode efterårsønsker fra Anne, have 67:-)

Hækplantning i Fælleshaven

18. oktober 2023

Sidste omgang arbejdshygge i fælleshaven i år😊: hækplantning

Efter et år med store forandringer og første store etape af Fællesbyg i Fælleshaven er turen kommet til den nødvendige nabopleje, der ligger i at have gode hække omkring Fælleshaven. Derfor skal vi i weekenden 28.-29.10. klargøre jorden + plante nye hækplanter i skellene mellem fælleshaven og to af nabohaverne. Vi skal have nyplantet ca. 45 meter hæk.

Dette er jo en forudsætning for, at det kan være rart at være nabo til fælleshaven og Fællesbyg, så vi håber, at en god flok af jer vil give en hånd med, da fælleshaveudvalget jo bare består af almindelige kolonister med tynde arme, skadede rygge m.m. 😊. Så vi har brug for jeres assistance til at komme i mål med det gode naboskab og årets sidste fælles aktivitet❤️. Vi starter lørdag kl. 10 og håber jo, at vi faktisk kan nå i mål lørdag. Hvis ikke, så tager vi også søndagen i brug.

Lørdag d. 28.10 fra kl. 10-16.: vi henter et par trailerfulde kompost og graver ud/gør klar til plantning = det mere tunge arbejde – medbring dine egne yndlingsredskaber. Vi har lejet trailer til formålet. Måske vi også kommer i gang med at plante. Alle kan være med.

Søndag 29.10 fra kl. 10-?: vi planter de sidste hækplanter, hvis ikke vi er i mål lørdag.

Fælleshaveudvalget sørger for indkøb af planter og (Fællesbyg og Philip) har allerede gravet de gamle hækplanter op sammen med naboerne😊. Så kom glad! Medbring lidt mad selv. En kage vil nok også vække glæde osv.

Fælleshaven er jo – vores fælles have. Derfor er man også hjertelig velkommen til at bidrage med arbejde på et andet tidspunkt inden arbejdsweekenden. I så fald må man gerne lige kontakte Philip fra Fælleshaveudvalget på mobil 53146467, hvis det drejer sig som hækplantning/klargøring – vil man bare gerne hive lidt ukrudt op eller slå græsset på en solskinsdag, så gør man naturligvis bare det, når man synes😘.

Mange efterårshilsner og på hyggeligt gensyn den 28. og/eller 29.10.,

Fælleshaveudvalget (Tinne have 75, Marie 39, Philip 23, Tina 27 og Heidi 44)

Status på “bunken”

10. oktober 2023

Grøntbunken skulle den ikke være hentet allerede?

Kære alle

Undrer I jer også over at vores  midlertidige insekthotel stadig er placeret lige der hvor vores biler efterhånden gerne skulle kunne parkere?

Jeg skulle hilse fra Rentor og sige at der liiiige har været lidt panik på, da kranen gik i stykker igår. Den er på værksted og skulle gerne være klar i aften. Jeg har dog frabedt at der hentes grøntaffald efter mørkets frembrud, da vi ikke ønsker utilsigtede hændelser eller at biler uden moderne proportioner ved en fejl blev grabbet med.

Jeg satser og holder øje med om det fordufter i morgen….

På forhånd tak for jeres tålmodighed og indspark. Alle, også dem, der ikke har nydt synet af bunken eller fundet glæde ved at ture rundt i kvarteret efter egnede p pladser, har formuleret sig venligt og iderigt. Og jeg satser på en sæson næste år med gnidningsfrit og fuldt tilfredstillende afhentning af grøntaffald både forsommer og efterår 😊

Vh Anne

PS til jer der har begrædt ikke at nå at komme af med det sidste, så er der fortsat et lille vindue åbent formentlig til i morgen

Info om “bunken”

5. oktober 2023

Som nogle måske har bemærket blev størstedelen (ifølge grab-manden, fra Rentor, nu er der også fuld åbenhed om firmavalget😉, var det faktisk størstedelen han tog med selv om den virkelig stadig er stor) af vores bunke afhentet i tirsdags.

Han kunne ikke have det hele og vi skal derfor have endnu en afhentning. Der er plads til lidt mere sagde han, derfor hentes resten af bunken mandag d.9.10. Så jer der mangler lidt kan måske nå det i weekenden. Men husk ikke alt for meget😉.

Vh Anne (67)
pedel@hf-enghave.dk

PS: som nævnt tidligere vil jeg evaluere og se om det er sådan vi skal gøre det fremover. Når regningen kommer, stikker jeg hovedet sammen med vores kasserer og tager stilling til det økonomiske aspekt.

Men derudover kan jeg indtil videre konkludere at en enkelt afhentning årligt i hvert fald ser ud til at betyde to læs, og så kan vi lige så godt dele det op med to årlige grøntaffalds afhentninger.

Der har været få men udelukkende positive tilbagemeldinger ift at have en bunke (vi mangler jo at se om der er et stort oprydningsarbejde bagefter).

Dvs indtil videre hvis økonomien bakker op er dette en acceptabel og måske bedre løsning, som jeg selv hælder til at foretrække.

Skriv endelig hvad I mener til mig. Og skulle I have lyst til en debat på Facebook så vid at jeg er udvidende herom og ikke har adgang hertil😎.

 

PPS: Til sidst vil jeg bare give lidt indspark til muligheder for at planlægge afhentning af grøntaffald anderledes.

Grabmanden fortalte at han kom i nogle haveforeninger/boligforeninger, hvor de havde en fast bunke og når den blev stor nok ringede de til ham. Der er nogle ulemper ved en mere eller mindre permanent bunke. Den ville tage en eller to p pladser, der kunne være rotte problemer og måske kunne der være dyr, der flyttede ind og blev taget med/dræbt (der har fx været nogle, der kunne være bekymrede for om nogle pindsvin lige nu overvejer at flytte ind og dermed miste deres bolig på mandag)

Personligt benytter jeg ikke at køre grøntaffald ud af haven (fraset invasive arter, padderokker og måske noget med torne). Vi kunne også overveje en løsning der nærmer sig denne tilgang lidt mere. Jeg skal dog med det samme bekende at jeg ikke har nogen holdning imod at køre grøntaffald væk. Det bruges vist ret godt til gas, kompost mm.

Haveaffald grabbes tirsdag

29. september 2023

Kære havefolk!

Der er vist ikke mange centimeters hæk over 2 m tilbage mod havegangene -i hvert fald ikke at dømme efter Bunkens på P pladsens størrelse. Vi er nogle enkelte der frygter for om der overhovedet er nogen steder at finde vinterbo for vores venner de små pindsvin… 🦔

Jeg der måtte have en sidste bunke til overs i haven kan endnu nå det, for bunken ligger og vokser (forhåbentlig kun meget langsomt og lidt) frem til tirsdag d.3.10 hvor den grabbes væk.

Jeg ved at nogle af jer synes den er stor og det er svært at finde p pladser. Så venligst, jer der fylder på husk at sikre jer at den kun vokser i højde og ikke bredde og længde! Det er alletiders chance for at have sjovt med at kravle rundt på en kæmpebune og træne balance og bare nyde der gode smukke efterårsvejr🥳🧠🍂🍁🍃💚🍄🌲🙋‍♂️💪

I må meget gerne når den er hentet komme med kommentarer til hvordan I synes det har fungeret. For det er jo en mere fleksibel løsning, hvor containere ikke skal skiftes ud løbende, med risiko for at der i mellemtiden bliver en bil parkeret på containerens plads mm.

Jeg er ikke selv hjemme tirsdag før om aftenen, så hvis der er en eller to venlige sjæle, der kan være til telefonisk rådighed så grab-manden kan kontakte os ved evt behov for hjælp ville det være skønt.

Vh Anne have 67

pedel@hf-enghave.dk

PS: essensen af ovenstående: haveaffald grabbes væk på tirsdag d.3.10. 😃

PPS: og husk nu vores gode venners vinterbolig🍂🦔🍁 Dem skal vi også have plads til, så hvis den ikke er klar, kan I sammensætte den perfekte bunke, der er masser af materiale at tage af -helt gratis☺️

Æblemostedage

26. september 2023

Sæt et stort ❌ i kalenderen -> d 7-8. oktober 🍎

🍏Vi afholder ÆBLEMOSTEdage i Fælleshaven, lørdag d. 7. og søndag d 8. oktober. Begge dage fra kl 12-16

Medbring alle dine æbler, og noget til at opbevare den færdige most i🪣🫙

Vi har lejet Jespers effektive vandtryks-æblemoster og pastorisering-gryde, samt medbringer nogle store baljer til vaskning af æblerne.

-> Vi smager på den færdige most (evt kåring af den bedste) 🥂
-> Tænder op i bålet og laver æblekage og pandekager over bål 🥮🥞
-> skære græskarhoveder 🎃 og byder efteråret velkommen.

Har du ingen æbler, så kom blot forbi til en hyggelig eftermiddag for små og store.

Vi glæder os til to dejlige ÆBLEMOSTEdage med jer 🍎🍎

Marie have 39

Bestyrelsesmøde 15/8-2023

22. august 2023

Referat

1. Velkommen – siden sidst

Vi har hat en god sommerfest, et godt vis din have og mange i haveforeningen. Der har også vært vekslende vejr og arbejde i fælleshaven.

2. Kloak godkendelse – status

Alle haver der kunne klargøres er klargjort og de haver der ikke kunne klargøres bliver orienteret om at de selv har ansvaret herfra.

3. Skorstensfejer – status

Vi har skiftet skorstensfejer. Den gamle skorstensfejer har ikke villet acceptere at vi har skiftet skorstens skorstensfejer. Det er dog vedtaget ved GF og har været gennem juridisk afdeling i kommunen og der er nu styr på det.

4. Affaldsskur / Ø – fremtid, sortering:

Vi afventer krav fra kommunen vedrørende affaldssortering og indretning. Aktuelle løsning moderniseres, når vi kender behov for ny organisering af affaldsskur. Anne finder ud af om vi skal gøre noget i indeværende år.

5. Info til havelejere – husk på E-mail

Al info af betydning skal ud på mail og på hjemmesiden: Vi ser på om vi kan lave opdateret fællesmail som alle haveejere kan bruge i foreningen. (Henrik ser på det).

Vi vil som bestyrelse gerne bakke op om økonomi til fællesaktiviteter som arbejdsdage mv.

6. Byggeret have

Byggesag bliver fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen er optaget af at al bebyggelse skal overholde haveforeningens byggereglement. Bebyggelse der ikke er godkendt skriftligt, kan potentielt gå ud over fællesskabet, da der er stor offentlig bevågenhed på ulovligt byggeri i kolonihaver generelt.

Det præciseres at al byggeri i kolonihaven skal godkendes skriftligt jf. haveforeningens byggereglement. Hvis det fremadrettet konstateres at der foretages ulovlig bebyggelse, skal det fjernes og udgifter hertil, skal afholdes af kolonihaveejer.

I den konkrete sag, er der tale om manglende overholdelse af afstand til skel, hvilket bl.a. kan føre til øget brandfare mv. Den byggeansvarlige indgår i dialog med haveejer om acceptabel løsning.

7. Økonomi

Alt kører som det skal.

8. Fællesbyg

Arbejdsgruppen kontaktes mhp. om der er noget vi kan gøre.

9. Grøntcontainer/hække mv.

Der kommer grøntcontainer 18-24/9.

10. Udlejning

Der er konstateret udlejning i haveforeningen, bla. Via Airbnb, 2 år i træk, senest indeværende sæson. Det fremgår af haveforeningens ordensregler at haver ikke må udlejes.

Sagen bliver fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen er optaget af at beboelse i kolonihaveforeningens boliger, skal overholde haveforeningens ordensregler. Udlejning af haver i haveforeningen, kan potentielt gå ud over fællesskabet, da udgangspunktet for fællesskabet i haveforeningen er, at ejere af de enkelte haver også er brugere af haverne og en del af fællesskabet i haveforeningen.

Bestyrelsen præciserer, at der ikke må foretages udlejning.

11. Eventuelt

Vejudvalg: Det forventes at man indeværende år vil foretage små reparationer og vente med større vejarbejde til næste år.

Bestyrelsen