Ordensregler

Fælles ordensregler gældende for alle medlemmer af Haveforeningen Enghave.

Adresseændring
Ved indmeldelse i foreningen skal kassereren have oplyst folkeregisteradresse og tlf. nr.
Ved adresseændring skal kassereren hurtigst muligt og senest en måned efter flytning have direkte besked.

Beboelse
Du må frit bo i din kolonihave i perioden 1. marts til 31. oktober. I den resterende periode, må kolonihaven kun anvendes til såkaldte ”kortvarige ophold”. Et kortvarigt ophold kan eksempelvis være et weekend-ophold i kolonihaven eller et tilsyn med kolonihaven.
Det er ikke tilladt at have folkeregisteradresse i haveforeningen i perioden 1. november til 28. februar.

Udlån:
Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud.
Havelejer har ret til undtagelsesvis korttidsudlån af have, f.eks en weekend, eller en ferieuge, til familie eller venner, uden at ansøge bestyrelsen om dette.
Ved ønske om længere udlån af kolonihaven, skal der sendes skriftlig anmodning om udlån til bestyrelsen, hvoraf det fremgår hvorfor haven ønskes udlånt, i hvilken periode og hvem haven ønskes udlånt til.
Såfremt udlån godkendes af bestyrelsen, er det tilladt at lånetager betaler for vand og el, men ikke vederlag for lån eller andre udgifter til kolonihaven. Havelejer har i den forbindelse, ansvaret for at lånetager er orienteret om, og følger ordensregler og vedtægter i haveforeningen.

Vanding
Der opfordres til at spare på vandet, og ikke vande haven i solskinsvejr. Brug gerne regnvand.

Havegangene
Alle fælles havegange renholdes af medlemmerne ud for deres haver og indtil vejens midte.
Ydergangene renholdes af haveforeningens gartner.

Havehold
Haveforeningens arealer må kun anvendes til haveformål. Hver have i foreningen skal holdes og må ikke henstå som naturgrund.
Haverne skal holdes tilpas ryddede og holdes fri for ukrudt i tilstrækkeligt omfang, så omgivende haver ikke generes.

Træer
Bestyrelsen kan, ved henvendelser om generende træer, pålægge en havelejer til at beskære eller fælde et træ. Der skal være tale om særligt generende situationer, hvor træet f.eks. går ind over naboens have eller tager naboens dagslys i længere perioder.

Havenummer
Hver have skal være forsynet med nummer ved indgangen.

Hække
Hækkene skal sikres rimelige vækstvilkår, fordi de er vigtige som skel mellem haverne.
Hække langs foreningens ydergrænse klippes og renholdes af haveforeningens gartner to gange årligt.
Hække omkring de enkelte haver, herunder hæk mod fællesgang, skal klippes to gange årligt.
Højden på hækkene må maksimalt være 2,0 m. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem to medlemmer, er hækhøjden mellem haverne maksimalt 1,8 m.
Hvis yderhækken ikke er klippet efter 2. Advarsel, kan bestyrelsen sætte en gartner til at klippe hækken. Regningen sendes til havelejeren af den pågældende hæk.

Husdyr
Dyrehold i haveforeningen er ikke tilladt, med undtagelse af medbragte kæledyr som hund og kat.

Parkering
Det er ikke tilladt at parkere på grusvejen ved St. Blichers Vej 40-42A.
Parkering på havegangene er kun tilladt ved af- og pålæsning. Holder man på havegangene, skal der holdes helt ind til siden, så man nemt kan komme forbi.
Ud for have 79 og 84 må man parkere. 79 og 84 har fortrinsret til at parkere ved deres respektive havelåger.
Se desuden parkeringsmuligheder i området på hjemmeside og opslagstavle.

Skorstenfejning
Senest 14 dage før den årlige skorstensfejning, udsendes der er email om hvornår og i hvilke haver der fejes skorsten. Det er brændeovnesejerens pligt at blive registeret hos vores skorstensfejer og evt. lave en aftale, hvis skorstensfejeren skal ind i kolonihavehuset ved fejning eller syn. Regningen opkræves sammen med den førstkommende opkrævning af haveleje.

Opkrævning og indbetaling af haveleje
Lejen forfalder til betaling fire gange årligt; henholdsvis 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.
Senest 14 dage før disse datoer udsender kassereren opkrævningen via Betalingsservice.
Den enkelte havelejer har pligt til:
• At opgive præcis adresse, hvortil opkrævningen skal sendes.
• Selv at henvende sig til kassereren, hvis opkrævning ikke er modtaget inden betalingsdato.
14 dage efter lejens forfaldsdato, udsendes 1. rykker, hvor der opkræves et gebyr på 100 kr.
En måned efter lejens forfaldsdato, udsendes 2. rykker, hvor der opkræves et gebyr på yderligere 100 kr.
To måneder efter lejens forfaldsdato udsendes 3. rykker anbefalet, hvor der opkræves et samlet gebyr på i alt 300 kr. Samtidig oplyses det, at bestyrelsen på førstkommende generalforsamling indstiller havelejeren til eksklusion af foreningen, hvis ikke betalingsfristerne overholdes.

Opkrævning og indbetaling af vandforbrug
Vanduret aflæses årligt, som regel i februar/marts måned. Medlemmerne opkræves for deres vandforbrug på førstkommende opkrævning af kontingent efter aflæsningen.

Opkrævning og indbetaling vedr. det fælles vand- og kloaknet
Udgifter i forbindelse med etablering af det fælles kloaknet i Enghave er fastsat til 5.000kr årligt pr. have. Beløbet opkræves særskilt på havelejeopkrævningen. Når banklånet er tilbagebetalt bortfalder betalingen.
Udgifter til vedligeholdelse af det fælles vand- og kloaknet fastsættes af bestyrelsen og indgår i det årlige budget og opkræves som en del af havelejen.

Gebyr ved havekøb og -salg
Ved salg af have skal sælger betale en afgift på 2500 kr.
Køber af haven skal betale et indmeldelsesgebyr på 1500 kr.
Købs- og salgsgebyret betales kontant til kassereren ved handelens indgåelse og indgår i
foreningens kasse.

Opdateret april 2024 /Jesper (42)