Byggereglement

Inden du bygger i Haveforeningen Enghave, skal bestyrelsen modtage og godkende tegninger, der viser, at du overholder foreningens byggereglement.
Dette gælder uanset om du bygger hus, skur, drivhus eller overdækket terrasse etc. – eller bygger om på nogen af disse.
Reglerne er til for at bevare kolonihaveforeningens karakter til gavn for vores fælles hække og af sikkerhedsmæssige grunde.
Kontakt bestyrelsens byggeansvarlige, hvis du er i tvivl om, hvordan byggereglementet skal forstås: Byggeansvarlig@HF-Enghave.dk

 1. I hver have må der bebygges op til 50m² brutto, dvs. udvendige mål.
  Kommentar fra bestyrelsen: De nævnte 50m² er det maksimale areal, der må bygges beboelse på.
 2. Byggeriets højeste punkt må max være 3,5 m målt fra jordniveau. Afstand til skel opregnes via omregningsmodellen 1,4 x afstand til skel. Dvs. max 2,1 m i højden ved 1,5 m. fra skel. Derfra kan det stige til max 3,5 m
  Kommentar fra bestyrelsen: Husk at dette gælder for al byggeri i din have.
 3. Fra skel til nærmeste punkt på huset skal der være minimum 1,5 meter.
 4. Der må desuden bygges et redskabs-/toiletskur på max 4m² brutto. Skuret må ikke fungere som nogen form for beboelse og skal være adskilt fra selve huset.
  Kommentar fra bestyrelsen: Hvis du har ubebyggede kvadratmeter fra hus kan disse benyttes til skur. Der kan ikke konverteres den anden vej!
 5. I tillæg til de 50m², må der bygges overdækket terrasse på op til 15m² overdækning. En overdækket terrasse skal minimum have en åben side.
  Kommentar fra bestyrelsen: Hvis du har ubebyggede kvadratmeter fra hus eller skur kan disse benyttes til overdækket terrasse. Der kan ikke konverteres den anden vej.
 6. Vinduer fra hemse må ikke placeres, så de er generende for naboer, og skal derfor have en særlig godkendelse fra bestyrelsen.
 7. Inden en brændeovn tages i brug, skal bestyrelsen have en kopi af skorstensattesten fra områdets skorstensfejer.
 8. Opsætning af hegn: Der må kun opsættes hegn som midlertidig afskærmning, indtil en ny hæk er tæt. Der må opsættes hegn på max 1,8 m i højden, min. 1,5 m fra skel i en periode på højst 3 år, mens en ny hæk anlægges.
 9. Vindmøller: Der skal søges tilladelse hos bestyrelsen før opsætning af vindmølle. Bestyrelsen vil bl.a. vurdere eventuelle lyd- og lysgener for naboer.
 10. Drivhuse må max have én væg bestående af andet materiale end lysgennemtrængelig glas eller plast, og taget skal tilsvarende bestå af lysgennemtrængelig glas eller plast. Der må ikke være direkte adgang til drivhuset fra hus eller overdækket terrasse. Drivhuse må ikke anvendes til beboelse, skur eller toilet. Højeste punkt må max være 3,5 meter målt fra jordniveau. Fra skel til nærmeste punkt på drivhuset skal der være minimum 1,5  meter.
 11. Vand- og kloaknet:
  Haveforeningen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det fælles forsyningsnet for kloak og vand gældende:

  • Det fælles kloaknet, der dækker tilslutningen fra Aarhus Vands kloak og frem til og med havelejers samlebrønd. 
  • Det fælles vandledningsnet, der dækker tilslutningen fra Aarhus Vands hovedmåler på parkeringspladsen og frem til og med havelejers vandur. 


  Samlebrønd (kloak) og målerbrønd (vand) skal altid være tilgængelig for bestyrelsen. 

  Der må ikke laves nogle former for ændringer på det fælles forsyningsnet, som haveforeningen er ansvarlig for, uden der på forhånd er givet en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. 

  Skader og driftsproblemer skal øjeblikkeligt meldes skriftligt til bestyrelsen. Udgifter ifm. skader og driftsproblemer på det fælles forsyningsnet dækkes kun af haveforeningen i det tilfælde, hvor havelejer er uforskyldt. 

 12. Der må indlægges strøm i en kolonihave, på betingelse af, at man følger haveforeningens gældende krav omkring installation, fælles nedgravning af kabler, samt opsætning og et max dB ved brug af varmepumpe. Det er tilladt at få indlagt strøm i sit hus, såfremt elinstallation foretages af en autoriseret elinstallatør. En gang om året kan interesserede medlemmer gå sammen om at få nedlagt kabler, så der kun skal graves én gang årligt, med mindst mulig gene for havens andre beboere. Strømudvalget vil informere om de el-leverandører, der leverer mest mulig grøn energi. Eventuelle varmepumper eller lign. el-apparater skal være af nyere, lydsvage modeller og placeres eller afskærmes, så de ikke er til gene for naboer. Ved installation af varmepumpe, følges Miljøstyrelsens støjgrænser for varmepumper i sommerhusområder:Hverdage kl. 7-18 + Lørdage kl. 7-14 : Max 40 dB.
  Hverdage kl. 18-22 + Lørdage kl. 14-22 + Søndage kl. 7-22: Max 35 dB
  Alle dage fra 22-07: Max 35 dBInden installation af varmepumpe, skal der indsendes tegning af placering og afskærmning samt info om varmepumpe-model til byggeansvarlig. Først ved godkendelse kan installation påbegyndes. Konsultér gerne naboer ift. placering og støj inden indsendelse.Vejledning til at montére varmepumpen mest støjforsvarligt: 
 • Opstil varmepumpens udedel på terræn, hvis det er muligt. Hvis ikke, så montér varmepumpen på en konstruktion, der er så stiv og tung som muligt. Undgå montering på lette vægge af gips eller træ. Montering på stolper giver ofte mindre støj end montering på en let væg.
 • Stil varmepumpen på et tungt underlag, fx betonfliser, som vibrationerne ikke kan forplante sig til. 
 • Sæt gummifødder under varmepumpens hjørner (vibrationsisolatorer).Køb evt. et støjdæmpningskit til varmepumpen hos leverandøren
 • Opstil en støjskærm ved varmepumpen – det kan mindste støjen med 5-10 dB (OBS: halvering af støjen!)  
 • Vælg en støjsvag model af nyere dato.


Her følger et par eksempler på, hvad tegningerne på en byggeansøgning som minimum skal indeholde.  

Tegning 1:
(Set oppefra)

 1. Hele haven og alle bygningers placering.
 2. Havenummer og dato for ansøgningen.
 3. Indgangens placering.
 4. Husets og alle andre bygningers mål, areal og afstande til skel.
 5. Placering af vinduer og døre.
Eksempel på byggetegning 1

Tegning 1: Ansøgning om opførelse af et nyt skur (set oppefra)

Tegning 2:
(Set fra siden)

 1. Husets maksimale højde.
 2. Afstand til skel fra yderste punkt på udhæng/tagrende.
 3. Vinduer og døres placering.
Tegning 2: Ansøgning om opførelse af nyt hus (set fra siden)

Tegning 2: Ansøgning om opførelse af nyt hus (set fra siden)

 

Opdateret juni 2021
Nicolai og Julie