Arkiv for kategorien ‘Bestyrelsen’

Fælles grøntdage

onsdag, 19. juni 2024

Kære kolonister!

Det er sommer og alting gror så fint i kolonihaven – også på fællesarealer.
Da vi i år ikke har nogen gartner til at klare de fælles grønne arealer for os, er det en opgave vi er fælles om at løse.

For at holde fællesarealer, samtidig med det kan være både hyggeligt og nemt, har bestyrelsen besluttet, at vi indfører 4 fælles grøntdage.
De kolonister der har mulighed for at deltage, mødes kl. 10.00 i fælleshaven og fordeler de opgaver der trænger. Haveforeningen bidrager med mad og drikke, hvis du bidrager med godt humør og arbejde efter evne 🙂

Man er, som kolonihave ejer naturligvis velkommen alle dagene, men det forventes at man bidrager mindst en af dagene, så vi kan hjælpe hinanden med at passe det, vi har et fælles ansvar for og er fælles om at nyde.

De fælles grønne dag er:

✂️Lørdag 6/7 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring alt der giver mening i forhold til hækklipning. Det er hækken mod skolen og naboer modsat skolen der skal klippes.

Søndag 28/7 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring hvad der kan bruges til at lue ukrudt. Det er græsplænen i fælleshaven og mod kirken der skal slås, ligesom der skal lues i fælleshaven og hvad der nu trænger.

✂️Søndag 1/9 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring alt der giver mening i forhold til hækklipning. Det er hækken mod skolen og naboer modsat skolen der skal klippes.

Søndag 29/9 kl. 10.00 i fælleshaven: Medbring hvad der kan bruges til at lue ukrudt. Det er græsplænen i fælleshaven og mod kirken der skal slås, ligesom der skal lues i fælleshaven og hvad der nu trænger.

Ud over fælles grønne dage er det en gave for kolonihaven, hvis du har tid og lyst til at tage det der trænger indimellem. Det kan være græsset mod kirken, i fælleshaven, ukrudt der trænger eller hvad du får øje på.

Mvh
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 2/6-2024

tirsdag, 4. juni 2024

Referat

1. Velkommen

2. Kloakgæld:
29 haver har nu udbetalt kloakgæld. Der er 34 haver tilbage og for de resterende haver er renten sat ned med 0,5% til 7,2%. Fremadrettet reduceres den kvartalsvise ydelse en anelse som følge af dette.

2. Grøntarealer:

3. Affaldscontainere:
Det vurderes at det aktuelle antal passer til haveforeningens behov.

4. Grøntcontainer
Grøntcontainer kommer til at stå på parkeringspladsen 28/6-7/7 og 30/8-9/9.

5. Fællesarealer:
Bestyrelsen går i dialog med fælles have udvalget om hvordan vi bedst koordinerer fælles arbejdet i haveforeningen.
Fælles hækklip 6/7 kl. 10.00. Der er frokost og grillpølser og fadøl til alle der har givet en hånd med.

6. Årshjul:
Der udarbejdes årshjul til faste opgaver til næste generalforsamling. Desuden forslag til datoer for faste arrangementer i haveforeningen.

7. Fælles veje:
Vi har fået 2 tilbud og afventer et 3. tilbud. Derefter tages der beslutning til næste møde. Bestyrelsen vedtager atet må bestille et læs grus, således at det er muligt for haveforeningens medlemmer at lukke huller i vejene.

8. Havevandring:
Torsdag 27. juni kl. 19.00-21.00.
Torsdag 12. september 19.00-21.00

8. Eventuelt:

Bestyrelsesmøde 28/4-2024

mandag, 29. april 2024

Referat

1. Byggesag 1: lukket punkt

2. Byggesag 2: lukket punkt

3. Fællesarealer
Der inviteres til fælles grønt dag, hvor vi tager os af de fælles arealer der ikke har kolonihave som nabo. Der er tale om hækklipning, ukrudtsbrænding og klipning af græs langs hæk. Dagen sluttes af med mad og drikke i fælleshaven som tak for hjælpen.
Som kolonihaveejer er du velkommen til at gå i gang med ovenstående med eller uden din nabo, når du kan se at der er noget der trænger.
Anne og Marie arbejder videre på at lave aktiviteter til børn og voksne med en lille belønning for at hjælpe fællesskabet.

4. Fælles veje
Der er dialog med relevante udvalg. Det besluttes at der indhentes rådgivning fra relevant virksomhed, der kan give et bud på hvordan vi kommer bedst videre.

5. Dræn
Drænudvalg har indhentet tilbud på løsning af drænproblematik. Vi aftaler at bestyrelsen tager kontakt til menighedsrådet, mhp. at afklare hvorvidt dette er en udgift som skal afholdes at udlejer i form af menighedsrådet eller haveforeningen. Hvis det viser sig at udgiften skal afholdes af haveforeningen, anbefales det at udvalget laver forslag til næste generalforsamling.

6. Affaldscontainer
Vi konverterer en container fra restaffald til plast. Vi fortsætter med at holde øje med behov for ændring af antal og type af containere. Mangler man information, er man velkommen til at komme forbi Marie i have 39 og få information. Affaldssække ligger ved skraldespand.

7. Kloakering
Have uden kloak får refunderet beløb.

8. Manglende færdigmeldinger af kloak i enkelthaver
Der er 6 haver der ikke har færdiggjort kloak i egen have. Der er sendt rykker til disse kolonihaver. Århus Vand har rykket flere gange og bestyrelsen har ligeledes kontaktet haverne flere gange og arbejdet skal færdiggøres nu. Såfremt Århus Vand pålægger haveforeningen sanktioner, vil disse blive opkrævet af de berørte haver.

Bestyrelsesmøde 7/4-2024

mandag, 15. april 2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Godkendelse af referat og udsendelse af GF dokumenter
Referatet godkendes.

3. Grøntvedligeholdelse/hækaffald ved skolen
Aktuelt er der tvivl om det juridiske grundlag. De foreløbige sonderinger peger i retningen af at der højest må udbetales 1.500 kr. pr. person i honorar. Vi kan derfor ikke fortsætte den hidtidige ordning i god tro.
Det er derfor i bestyrelsen besluttet, at den hidtidige ordning, der blev pauseret før generalforsamlingen, fortsat pauseres indtil generalforsamlingen træffer ny beslutning.

Der er indsendt ansøgning om juridisk bindende svar hos SKAT. Indtil dette foreligger, kan der i kolonihaveforeningen foregå frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Dette svar er der desværre ventetid på, da vi er stillet i udsigt at modtage svar om 3 måneder.

Vi har derfor valgt at kontakte entrepenør der sørger for at fjerne hækaffald mod skolen og at planlægge hækdag før sommerferien.

Når det bindende juridiske svar foreligger, bliver haveforeningen orienteret.
Såfremt dette svar bekræfter at der ikke må udbetales honorar over 1.500 kr/år, fortsætter den nye ordning med frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Såfremt dette svar bekræfter at der må udbetales honorar på 25.000 kr/år. Vil vi tage initiativ til at der ved næste generalforsamling foretages afstemning om hvilken løsning foreningen ønsker.

4. Fælles veje – plan
Bestyrelsen går i dialog med udvalget.
I første omgang foreslås at veje afrettes med vejhøvl og at der lægges grus eller anden belægning inden for udvalgets tildelte økonomi.
Jesper tager kontakt.

5. Drænrør og vandproblematik på enkelte grunde
Udvalget har indhentet tilbud på reparation af drænrør, der går igennem haveforeningen.

I forslaget er det foreslået at udvalget afholder møde med bestyrelsen og fremlægger forslag. Udvalget inviteres derfor med til næste bestyrelsesmøde, til drøftelse af løsningsmodeller 5. maj kl. 14.00 i Enghave nr. 6.
Jesper tager kontakt

6. Hjemmeside
Vi fortsætter aktuelle løsning.

7. Kommunikation i bestyrelsen.
Vi aftaler at bestyrelsesmedlemmer er cc. på mail der sendes til relevante aktører

8. Eventuelt.
Der laves drev til enkelte udvalg i vores google drev. Jørgen sender mail ud til de enkelte udvalg, når løsningen er i drift.

Bestyrelsesmøde 14/1-2024

tirsdag, 16. januar 2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Kloaklån – delindfrielses – gentagelse af tilbud:
Jørgen er i dialog med banken om mulighed for tilbagebetaling af resterende kloaklån for de haveejere, der endnu ikke har tilbagebetalt kloakgæld.
Der udarbejdes forslag til behandling på generalforsamling 2024.
Baggrunden for denne overvejelse er, at renten på lånet er steget så meget, at ca. 1/4 af udgifterne aktuelt er renteudgifter.

3. Mobilpay – oprettelse status:
Der er oprettet konto, som kan anvendes ved sociale begivenheder samt gebyr for at stå på havekøbsliste mv. i haveforeningen.

4. Ejendomsskat/Grundskyld – trussel – nye system:
Ejendomsskat/Grudskyld har ændret sig for haveforeningens område. Det er endnu uklart om dette får implikationer på vores samlede udgifter til kirken. Jørgen har kontaktet kirken og de er ved at undersøge dette.

5. Havesalg- liste interesserede – afgift 50kr – eller 100kr:
Det vedtages at det fremadrettet koster 100 kr. om året, at stå på listen.

6. Kloaktilslutning/godkendelse – status:
Bestyrelsen har forestået dialog med kloakmester og klarmelding af kloak i de enkelte haver. Dette forløb er nu afsluttet. Der er haver der har fået dispensation, grundet manglende vandtilslutning i hus.
Der er 4-6 haver, der fortsat står som uafsluttede ved kommunen. Kommunen følger op direkte med disse haver.

7. Udlejning – aktuel sag – opfølgning info:
Der forberedes forslag til generalforsamling 2024 der ønskes tilføjet vedtægter for haveforeningen, med henblik på at alle haveejere og bestyrelsen, har klare rammer for udlejning og konsekvenser for brud på regler.

Foreløbigt udkast:
Udlejning må foregå minimun 6 måneder og maksimum 24 måneder svarende til udgifter til foreningen. Lejere må ikke bo i haveforeningen i perioden 1. november -1. marts. Bestyrelsen skal godkende lejekontrakt og lejere forventes at indgå i foreningens normale liv og samvær.
Kortfristet udlejning f.eks. AIRBNB, fører til øjeblikkeligt stop af udlejning samt skriftlig advarsel. Gentagne kortfristet udlejning trods advarsel fører til ekstraordinær generalforsamling med henblik
på eksklusion af foreningen.

8. Velkomstfolder – opdatering:
Marie og Anne ser på velkomstfolder.

9. Byggesager status:
Der er konstateret bebyggelse der overtræder gældende byggereglement, naboer er kontaktet og disse har accepteret at bebyggelsen først korrigeres, så gældende byggereglement overholdes, når ejer af haven sælger/fraflytter ejendommen.

Fremadrettet kan det ikke forventes, at korrektion af uretmæssig bebyggelse, kan udsættes til fraflytning/salg. Konstateres fremadrettet uretmæssig bebyggelse eller anden overtrædelse af byggereglement, skal det fjernes på bestyrelsens anmodning. Jf. Vedtægter og ordensregler.
Der forberedes forslag om paragraf 8 stk. 7 at ”ordensregler” ændres til ”ordensregler og byggereglement fremadrettet”

10. Grøntaffald – erfaring – fremtid:
Vi fortsætter fjernelse af grønt 2 gange om året med container.

11. Skraldeskur opdatering – fremtid:
Vi afventer kommunens regler for fremtidig affaldssortering. Tag fjernes. Ny løsning beskrives og vedtages af bestyrelsen, når nye regler for affaldssortering foreligger.

12. Vintervand – erfaring:
Ingen klager.

13. Hæk og græs:
Der nedsættes udvalg til generalforsamlingen.

14. Hækklipning ned til 2 meter:
I forbindelse med havevandring, ved hæk over 2 meter, får haveejer skriftlig advarsel. Er dette ikke udbedret ved næste havevandring får haveejer 2. skriftlig advarsel. En måned efter denne kontakter bestyrelsen gartner til udbedring. Udgifter til dette trækkes på haveejers haveleje.

15. Mødedatoer 2024
Vi aftaler fremadrettet første søndag i måneden: april, maj, juni, september og oktober.

16. Generalforsamling 2024
Orientering om forberedende arbejde

17. Aktiviteter i haveforeningen 2024
Fælleshaveudvalg – fortsætter
Aktivitetsudvalg – markedsdag, mosteridag og vis din have
Sommerfestudvalg – sommerfest
Hækudvalg – nyt udvalg
Fællesbyg – fortsætter

18. Eventuelt.
Intet nyt.

Bestyrelsesmøde 15/8-2023

tirsdag, 22. august 2023

Referat

1. Velkommen – siden sidst

Vi har hat en god sommerfest, et godt vis din have og mange i haveforeningen. Der har også vært vekslende vejr og arbejde i fælleshaven.

2. Kloak godkendelse – status

Alle haver der kunne klargøres er klargjort og de haver der ikke kunne klargøres bliver orienteret om at de selv har ansvaret herfra.

3. Skorstensfejer – status

Vi har skiftet skorstensfejer. Den gamle skorstensfejer har ikke villet acceptere at vi har skiftet skorstens skorstensfejer. Det er dog vedtaget ved GF og har været gennem juridisk afdeling i kommunen og der er nu styr på det.

4. Affaldsskur / Ø – fremtid, sortering:

Vi afventer krav fra kommunen vedrørende affaldssortering og indretning. Aktuelle løsning moderniseres, når vi kender behov for ny organisering af affaldsskur. Anne finder ud af om vi skal gøre noget i indeværende år.

5. Info til havelejere – husk på E-mail

Al info af betydning skal ud på mail og på hjemmesiden: Vi ser på om vi kan lave opdateret fællesmail som alle haveejere kan bruge i foreningen. (Henrik ser på det).

Vi vil som bestyrelse gerne bakke op om økonomi til fællesaktiviteter som arbejdsdage mv.

6. Byggeret have

Byggesag bliver fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen er optaget af at al bebyggelse skal overholde haveforeningens byggereglement. Bebyggelse der ikke er godkendt skriftligt, kan potentielt gå ud over fællesskabet, da der er stor offentlig bevågenhed på ulovligt byggeri i kolonihaver generelt.

Det præciseres at al byggeri i kolonihaven skal godkendes skriftligt jf. haveforeningens byggereglement. Hvis det fremadrettet konstateres at der foretages ulovlig bebyggelse, skal det fjernes og udgifter hertil, skal afholdes af kolonihaveejer.

I den konkrete sag, er der tale om manglende overholdelse af afstand til skel, hvilket bl.a. kan føre til øget brandfare mv. Den byggeansvarlige indgår i dialog med haveejer om acceptabel løsning.

7. Økonomi

Alt kører som det skal.

8. Fællesbyg

Arbejdsgruppen kontaktes mhp. om der er noget vi kan gøre.

9. Grøntcontainer/hække mv.

Der kommer grøntcontainer 18-24/9.

10. Udlejning

Der er konstateret udlejning i haveforeningen, bla. Via Airbnb, 2 år i træk, senest indeværende sæson. Det fremgår af haveforeningens ordensregler at haver ikke må udlejes.

Sagen bliver fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen er optaget af at beboelse i kolonihaveforeningens boliger, skal overholde haveforeningens ordensregler. Udlejning af haver i haveforeningen, kan potentielt gå ud over fællesskabet, da udgangspunktet for fællesskabet i haveforeningen er, at ejere af de enkelte haver også er brugere af haverne og en del af fællesskabet i haveforeningen.

Bestyrelsen præciserer, at der ikke må foretages udlejning.

11. Eventuelt

Vejudvalg: Det forventes at man indeværende år vil foretage små reparationer og vente med større vejarbejde til næste år.

Bestyrelsen

1. Havevandring 2023 på tirsdag

onsdag, 10. maj 2023

Der er havevandring 2 gange om året og næste gang er 16/5 kl. 16.30-18.00.
Havevandring foregår på den måde at medlemmer fra bestyrelsen kommer forbi din have, for at hilse på hvis du er hjemme og snakke om forhold der er brug for at få vendt.

Vi har fra bestyrelsens side fokus på at byggereglement overholdes og at hæk mod fællesvej, klippes efter ordensreglerne, så ambulance og redningskøretøjer kan komme frem ved behov.

Mvh
Bestyrelsen

 

Bestyrelsesmøde 30/4-2023

søndag, 30. april 2023

Referat

 1. Opfølgning på generalforsamling
  God stemning til generalforsamling. Godt at alle blev hørt. God stemning.
  Forslag til næste år: Navnerunde og havenummer og antal år i haveforeningen på deltagere
  Hurtigt konstituerende møde efter generalforsamlingen
  Forberede ordstyrer og referent før næste generalforsamling og lille erkendelighed

 2. Konstituering af bestyrelsen
  Eksisterende medlemmer bliver på de samme poster som før generalforsamlingen. Nyt medlem deltager i relevante opgaver.

 3. Økonomi
  Ingen bemærkninger

 4. Hækbeplantning
  Vi venter til september/oktober. Vi spørger Helle om god pris. Alternativt plantemarked.

 5. Kloak – orientering og plan
  60 harver har betalt for klarmelding ved NQ Enteprise, der ikke har foretaget den aftalte klarmelding og virksomheden er gået konkurs. Vi har derfor fået tilbud på klarmelding af kloak i de 60 haver der ikke er klarmeldt på 31.875 kr. incl. Moms. Det vurderes at bestyrelsen som meget billigt. Vores intention er at sige ja til dette tilbud på vegne af haverne der således hver bliver trukket 531,25 kr pr. have på havelejen, når haven er klarmeldt ved kommunen. Såfremt man ikke ønsker at deltage i denne løsning, skal man selv inden for 4 uger sørge for klarmelding af egen have.

 6. Skorstensfejerskift/Jørgen
  Eksisterende skorstensfejer har hævet prisen med ca. 100% fra 275 kr til 515 kr./have. Der er indhentet nyt tilbud på 250 kr./have. Dette tilbud tiltrædes af bestyrelsen. Hvis din kolonihave har brændeovn er skorstensfejer lovpligtig. Havens medlemmer orienteres og kan frasige sig løsningen med 14 dages varsel.

 7. Vand/Jørgen
  Det ser ud til at der er et relativt stort vandspild i haveforeningen. Samlet set er der tale om 199 kubikmeter/år svt. ca. 130 kr./have. Der henstilles til at de enkelte haver får ordnet dryppende haner og defekte vandure. Bestyrelsen kontakter haver hvor der kan være tale om defekte vandure eller vandspild.

 8. Mobilpay samt nyt “huskøberinteresse” system
  Det vedtages at det fremadrettet koster 50 kr. om året for at stå på venteliste på havekøbslisten, for at få ryddet op i maillisten, der er blevet for stor til at systemet kan håndtere det. Prisen for Det oprettes mobile pay nummer til dette formål.

 9. Sendemast/Henrik
  Menighedsrådet har stillet forespørgsel om sendemast i haveforeningen. Dette ønskes ikke etableret i haveforeningen.

 10. Eventuelt
  Intet nyt


Bestyrelsesmøde 7/2-2023

torsdag, 9. februar 2023

Referat

1. Aktiviteter 2023:

A. Der er spørgsmål til 2 aktiviteter som efterbehandles:
Sæsonstart 15/4 evt. med loppemarked fastholdes og annonceres til generalforsamling
Hækdag annuleres, da der forventes fællesaktiviteter til vejdag og fælles bebyggelse i fælleshaven.

2. Nybyg i kolonihaven:

A. Indkomne forslag vurderes og det afklares endeligt, inden der sendes invitation ud til generalforsamling.

3. Økonomi:

A. Regnskab og budget gennemgås. Ved behov kan der søges konsulentbistand til op mod 10.000 kr.

4. Generalforsamling:

A. Dato for generalforsamling forsøges flyttet fra 19/3 til 26/3, da flere i bestyrelsen har forfald. Vi kontakter sognegården mhp. at låne den. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kontaktes biblioteket.

B. Praktiske opgaver:
Alle mødes kl. 10.00
Indkøbstur: Jesper henter vand, øl, kaffe, sandwich og kage
Stemmesedler: Jørgen sørger for det
Præsentation: Henrik
Ordstyrer: Alex

C. Formandsberetning: Godkendt

D. Indkomne forslag:

 • Byggeri (Fælleshaven)
 • Vandåbning hele året

E. Dagsorden generalforsamling: Foreløbig dagsorden godkendt

F. Indkaldelse: Sendes ud senest 26/2-2023 – 2 dage før til gennemsyn i bestyrelsen.

5. Eventuelt:

A. Adresseliste: Der etableres adresseliste med navn og telefonnummer på intranet, således at kolonister kan kontakte hinanden ved behov og involvere bestyrelsen hvis der er forhold som der ikke kan udredes uden bestyrelsens deltagelse.
Besked fra Jesper (42):  Telefonlisten er nu oprettet

B. Hæk mod C A. Thyregodsvej: Bestyrelsen står for at få plantet huller til i hækken 31/3. kl. 15.00

Sæt kryds i din 2023 kalender

fredag, 6. januar 2023

Bestyrelsen har valgt at fastlægge følgende datoer, så man allerede nu kan sætte kryds i kalenderen.

Følgende datoer er fastlagt:

19. marts søndag
25. marts lørdag
Generalforsamling
16. maj tirsdag1. Havevandring
10. juni lørdagSommerfest
19. til 26. juni1. Grøntcontainer
18. til 24. september2. Grøntcontainer
19. september tirsdag2. Havevandring
7. oktober lørdagMostedag

Se desuden haveforeningens kalender, hvor du kan se alle datoer.
I kalenderen ser du også hvornår sæsonen starter og slutter, hvornår der åbnes for vandet, betaling af haveleje, osv.
Du kan vælge at abonnere på kalenderen, så du altid er opdateret.

Bestyrelsesmøde 11/9-2022

søndag, 11. september 2022

Referat

A. Status på havevandring

Vi har nu været på havevandring i jeres dejlige haver. Mange tak for hyggelige snakke og kig i haverne. Som følge af havevandringen er der et par opmærksomhedspunkter vi vil minde om:

1. Hæk: Husk at der skal være hæk omkring hele din have. Hvis der er områder uden hæk, skal der plantes hæk og nu i efteråret er et godt tidspunkt at få det gjort.
Hækken må være højest 2 meter høj og på fællesvej, skal hækken klippes ind så der minimum 3 meter mellem din og genboens hæk, så det er muligt at komme forbi med udrykningskøretøjer.

2. Kloak: Vi har efterset kloakdæksler og generelt ser det fint ud. Hvis du ikke har fået tilsluttet kloak til køkken og bad skal det gøres nu, da tidsfrist for tilslutning er overskredet. Hvis du ikke ønsker tilslutning til dit hus, skal du søge dispensation ved kommunen.
Vi har det sidste halve år haft problemer med rotter i haveforeningen. Vi tillader os derfor at komme med et par gode råd:
Husk at undgå kompost med frugt og andet spiseligt, som rotter trives i. Husk ligeledes at kontakte kommunen hvis du ser tegn på rotter omkring dit hus, så rottefænger kan etablere rottefælde mv.

3. Sommerfest: Vi glæder os til at se dig til haveforeningens store sommerfest næste weekend. Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig, så skynd dig at sikre en plads til dig og din nabo.

B. Spildevandsafledningsafgift. Vi går videre med det
C. Styrkelse af fællesskabet: Fællesarbejdsdag
D. Forberedelse til generalforsamling
E. Forholdsregler i forhold til rotter.
F. Snak om mulig kontingentforhøjelse grundet stigende jordlejeafgift fra kirken.

Havevandring – Opmærksomhedspunkter

tirsdag, 21. juni 2022

Kære Kolonister

Havevandringen er nu overstået og vi vil gerne takke for jeres gæstfrihed, hyggelige snakke og kig i jeres inspirerende haver.

 

Opmærksomhedspunkter:

 1. Hæk mod fællesvej: Husk at hæk mod fællesvej skal klippes godt ind, så vi kan køre forbi uden at biler bliver ridset og udrykningskøretøjer om nødvendigt kan komme uhindret frem.
  Udgangspunktet er, at der skal være 3 meter fra din hæk til genboens hæk og højden på hækken må være 2 meter. Tak hvis du vil spørge din nabo om du kan hjælpe, hvis du tænker at der kan være brug for hjælp.Grøntcontainer står på parkeringspladsen frem til mandag 27. juni, så det er en god ide at klippe hæk i den kommende uge.
 2. Husnummer: Husk at der skal være husnummer ved din have, enten på postkassen eller havelågen.
 3. Vandbrønd: Mandag 4. juli starter udskiftning af vandventiler fra bunden af haveforeningen. Det er derfor vigtigt at der er klippet fri, så der kan arbejdes uhindret omkring vandbrønden.

 

Husk at der er Sankthans i Fælleshaven på torsdag 23/6. Det plejer at være rigtig hyggeligt og en god mulighed for at lære nye og gamle kolonister at kende. Jeg kan desværre ikke selv være med denne gang, men håber I får en god aften.

Mvh
Henrik (6)
Formand

Ændring i bestyrelsen

tirsdag, 6. april 2021

Kære kolonister

Som informeret pr. mail er Nicolai Sandborg trådt ud af bestyrelsen, og dette er opdateret på hjemmesiden under Foreningen -> Bestyrelsen.

Vi ønsker alle Nicolai god vind fremover.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

 

Have nr. 81 til salg SOLGT

mandag, 8. februar 2021

Dejlig kolonihave i Åbyhøj sælges

Skøn oase tæt på Århus sælges. Her har du mulighed for at nyde forår, sommer og efterår i hyggelige, grønne omgivelser.

Haven er en meget solrig have på 540 m2 med frugttræer, bærplanter, smukke blomster og buske. Bagerst i haven står to højbede af lærketræ og et lille drivhus, hvor der er mulighed for at dyrke forskellige grøntsager.

Huset er 28 m2 stort med entré, lille badeværelse med toilet (træk og slip), fint spejl og flere nye opbevaringsskabe. Huset rummer endvidere lys stue med hyggelig sovekrog og køkken med rummelige skabe, nye hylder, gaskomfur og nyt køle-fryseskab fra 2020. Der er en velfungerende Morsø brændeovn, der nemt varmer huset op på kolde dage. Under halvtaget er der desuden en brusekabine, hvor vandet varmes op af en gasvandvarmer. Indenfor har huset nymalede hvide trævægge og -lofter.

Huset fik i 2015 nyt tag med ekstra isolering. I 2016 blev der bygget et 10 m2 stort skur.

I 2020 blev der sat nyt solcelleanlæg fra Vivaenergi på taget (fritidsanlæg 1.3-1.9KWH (230 / 2,4KW). Anlægget kan levere op 2000Wh i døgnet om sommeren. Man kan fx tilslutte følgende udstyr: kaffemaskine, støvsuger eller andre el-apparater under 2200W, 230V køleskab med kompressor (klasse A+ eller bedre), 5 elsparepærer, fladskærms-TV, 2x computer og flere opladere til mobiltelefoner.

Haven ligger bag Åbyhøj kirke i Haveforeningen Enghave. Enghave er ikke medlem af kolonihaveforbundet, hvilket giver større individuel frihed og et mindre omfattende regelsæt end andre foreninger. Det betyder bl.a., at brændeovn er tilladt, og at kolonihaverne bliver solgt til markedspris. Foreningen har en velfungerende bestyrelse, mange hyggelige fællesarrangementer i fælleshaven og rare og hjælpsomme beboere. Der er planlagt lovpligtig kloakering i hele foreningen i 2021.

Der betales pt. 5.000 kr. pr. år til kloakering og en årlig haveafgift på ca. 3.700 kr. plus vand https://www.hf-enghave.dk

Pris:

Kontakt: Anne-Mette
Mail: xx
Tlf: xx

Havevandring og grøntcontainer

tirsdag, 28. august 2018

Grundet den varme sommer og deraf sparsomme vækst i haverne, har vi valgt i år at have grøntcontainer og havevandring senere end vi plejer, for at vi alle kan få så meget udbytte af containeren som muligt.

Det betyder at vi får container fredag d. 21. september og weekenden over. Hvis der er behov for det, holder vi den nogle dage ind i den efterfølgende uge.

Vi går havevandring den efterfølgende weekend d. 29./30. september, hvor vi også læser vand af.

I hører fra os igen, når vi vi kommer lidt tættere på 🙂

Bedste hilsner
Bestyrelsen