Arkiv for kategorien ‘Referater’

Bestyrelsesmøde 28/4-2024

mandag, 29. april 2024

Referat

1. Byggesag 1: lukket punkt

2. Byggesag 2: lukket punkt

3. Fællesarealer
Der inviteres til fælles grønt dag, hvor vi tager os af de fælles arealer der ikke har kolonihave som nabo. Der er tale om hækklipning, ukrudtsbrænding og klipning af græs langs hæk. Dagen sluttes af med mad og drikke i fælleshaven som tak for hjælpen.
Som kolonihaveejer er du velkommen til at gå i gang med ovenstående med eller uden din nabo, når du kan se at der er noget der trænger.
Anne og Marie arbejder videre på at lave aktiviteter til børn og voksne med en lille belønning for at hjælpe fællesskabet.

4. Fælles veje
Der er dialog med relevante udvalg. Det besluttes at der indhentes rådgivning fra relevant virksomhed, der kan give et bud på hvordan vi kommer bedst videre.

5. Dræn
Drænudvalg har indhentet tilbud på løsning af drænproblematik. Vi aftaler at bestyrelsen tager kontakt til menighedsrådet, mhp. at afklare hvorvidt dette er en udgift som skal afholdes at udlejer i form af menighedsrådet eller haveforeningen. Hvis det viser sig at udgiften skal afholdes af haveforeningen, anbefales det at udvalget laver forslag til næste generalforsamling.

6. Affaldscontainer
Vi konverterer en container fra restaffald til plast. Vi fortsætter med at holde øje med behov for ændring af antal og type af containere. Mangler man information, er man velkommen til at komme forbi Marie i have 39 og få information. Affaldssække ligger ved skraldespand.

7. Kloakering
Have uden kloak får refunderet beløb.

8. Manglende færdigmeldinger af kloak i enkelthaver
Der er 6 haver der ikke har færdiggjort kloak i egen have. Der er sendt rykker til disse kolonihaver. Århus Vand har rykket flere gange og bestyrelsen har ligeledes kontaktet haverne flere gange og arbejdet skal færdiggøres nu. Såfremt Århus Vand pålægger haveforeningen sanktioner, vil disse blive opkrævet af de berørte haver.

Bestyrelsesmøde 7/4-2024

mandag, 15. april 2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Godkendelse af referat og udsendelse af GF dokumenter
Referatet godkendes.

3. Grøntvedligeholdelse/hækaffald ved skolen
Aktuelt er der tvivl om det juridiske grundlag. De foreløbige sonderinger peger i retningen af at der højest må udbetales 1.500 kr. pr. person i honorar. Vi kan derfor ikke fortsætte den hidtidige ordning i god tro.
Det er derfor i bestyrelsen besluttet, at den hidtidige ordning, der blev pauseret før generalforsamlingen, fortsat pauseres indtil generalforsamlingen træffer ny beslutning.

Der er indsendt ansøgning om juridisk bindende svar hos SKAT. Indtil dette foreligger, kan der i kolonihaveforeningen foregå frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Dette svar er der desværre ventetid på, da vi er stillet i udsigt at modtage svar om 3 måneder.

Vi har derfor valgt at kontakte entrepenør der sørger for at fjerne hækaffald mod skolen og at planlægge hækdag før sommerferien.

Når det bindende juridiske svar foreligger, bliver haveforeningen orienteret.
Såfremt dette svar bekræfter at der ikke må udbetales honorar over 1.500 kr/år, fortsætter den nye ordning med frivilligt arbejde, betaling til CVR nummer samt honorarbetaling som ovenfor beskrevet.
Såfremt dette svar bekræfter at der må udbetales honorar på 25.000 kr/år. Vil vi tage initiativ til at der ved næste generalforsamling foretages afstemning om hvilken løsning foreningen ønsker.

4. Fælles veje – plan
Bestyrelsen går i dialog med udvalget.
I første omgang foreslås at veje afrettes med vejhøvl og at der lægges grus eller anden belægning inden for udvalgets tildelte økonomi.
Jesper tager kontakt.

5. Drænrør og vandproblematik på enkelte grunde
Udvalget har indhentet tilbud på reparation af drænrør, der går igennem haveforeningen.

I forslaget er det foreslået at udvalget afholder møde med bestyrelsen og fremlægger forslag. Udvalget inviteres derfor med til næste bestyrelsesmøde, til drøftelse af løsningsmodeller 5. maj kl. 14.00 i Enghave nr. 6.
Jesper tager kontakt

6. Hjemmeside
Vi fortsætter aktuelle løsning.

7. Kommunikation i bestyrelsen.
Vi aftaler at bestyrelsesmedlemmer er cc. på mail der sendes til relevante aktører

8. Eventuelt.
Der laves drev til enkelte udvalg i vores google drev. Jørgen sender mail ud til de enkelte udvalg, når løsningen er i drift.

Bestyrelsesmøde 14/1-2024

tirsdag, 16. januar 2024

Referat

1. Velkommen: Henrik

2. Kloaklån – delindfrielses – gentagelse af tilbud:
Jørgen er i dialog med banken om mulighed for tilbagebetaling af resterende kloaklån for de haveejere, der endnu ikke har tilbagebetalt kloakgæld.
Der udarbejdes forslag til behandling på generalforsamling 2024.
Baggrunden for denne overvejelse er, at renten på lånet er steget så meget, at ca. 1/4 af udgifterne aktuelt er renteudgifter.

3. Mobilpay – oprettelse status:
Der er oprettet konto, som kan anvendes ved sociale begivenheder samt gebyr for at stå på havekøbsliste mv. i haveforeningen.

4. Ejendomsskat/Grundskyld – trussel – nye system:
Ejendomsskat/Grudskyld har ændret sig for haveforeningens område. Det er endnu uklart om dette får implikationer på vores samlede udgifter til kirken. Jørgen har kontaktet kirken og de er ved at undersøge dette.

5. Havesalg- liste interesserede – afgift 50kr – eller 100kr:
Det vedtages at det fremadrettet koster 100 kr. om året, at stå på listen.

6. Kloaktilslutning/godkendelse – status:
Bestyrelsen har forestået dialog med kloakmester og klarmelding af kloak i de enkelte haver. Dette forløb er nu afsluttet. Der er haver der har fået dispensation, grundet manglende vandtilslutning i hus.
Der er 4-6 haver, der fortsat står som uafsluttede ved kommunen. Kommunen følger op direkte med disse haver.

7. Udlejning – aktuel sag – opfølgning info:
Der forberedes forslag til generalforsamling 2024 der ønskes tilføjet vedtægter for haveforeningen, med henblik på at alle haveejere og bestyrelsen, har klare rammer for udlejning og konsekvenser for brud på regler.

Foreløbigt udkast:
Udlejning må foregå minimun 6 måneder og maksimum 24 måneder svarende til udgifter til foreningen. Lejere må ikke bo i haveforeningen i perioden 1. november -1. marts. Bestyrelsen skal godkende lejekontrakt og lejere forventes at indgå i foreningens normale liv og samvær.
Kortfristet udlejning f.eks. AIRBNB, fører til øjeblikkeligt stop af udlejning samt skriftlig advarsel. Gentagne kortfristet udlejning trods advarsel fører til ekstraordinær generalforsamling med henblik
på eksklusion af foreningen.

8. Velkomstfolder – opdatering:
Marie og Anne ser på velkomstfolder.

9. Byggesager status:
Der er konstateret bebyggelse der overtræder gældende byggereglement, naboer er kontaktet og disse har accepteret at bebyggelsen først korrigeres, så gældende byggereglement overholdes, når ejer af haven sælger/fraflytter ejendommen.

Fremadrettet kan det ikke forventes, at korrektion af uretmæssig bebyggelse, kan udsættes til fraflytning/salg. Konstateres fremadrettet uretmæssig bebyggelse eller anden overtrædelse af byggereglement, skal det fjernes på bestyrelsens anmodning. Jf. Vedtægter og ordensregler.
Der forberedes forslag om paragraf 8 stk. 7 at ”ordensregler” ændres til ”ordensregler og byggereglement fremadrettet”

10. Grøntaffald – erfaring – fremtid:
Vi fortsætter fjernelse af grønt 2 gange om året med container.

11. Skraldeskur opdatering – fremtid:
Vi afventer kommunens regler for fremtidig affaldssortering. Tag fjernes. Ny løsning beskrives og vedtages af bestyrelsen, når nye regler for affaldssortering foreligger.

12. Vintervand – erfaring:
Ingen klager.

13. Hæk og græs:
Der nedsættes udvalg til generalforsamlingen.

14. Hækklipning ned til 2 meter:
I forbindelse med havevandring, ved hæk over 2 meter, får haveejer skriftlig advarsel. Er dette ikke udbedret ved næste havevandring får haveejer 2. skriftlig advarsel. En måned efter denne kontakter bestyrelsen gartner til udbedring. Udgifter til dette trækkes på haveejers haveleje.

15. Mødedatoer 2024
Vi aftaler fremadrettet første søndag i måneden: april, maj, juni, september og oktober.

16. Generalforsamling 2024
Orientering om forberedende arbejde

17. Aktiviteter i haveforeningen 2024
Fælleshaveudvalg – fortsætter
Aktivitetsudvalg – markedsdag, mosteridag og vis din have
Sommerfestudvalg – sommerfest
Hækudvalg – nyt udvalg
Fællesbyg – fortsætter

18. Eventuelt.
Intet nyt.

Bestyrelsesmøde 15/8-2023

tirsdag, 22. august 2023

Referat

1. Velkommen – siden sidst

Vi har hat en god sommerfest, et godt vis din have og mange i haveforeningen. Der har også vært vekslende vejr og arbejde i fælleshaven.

2. Kloak godkendelse – status

Alle haver der kunne klargøres er klargjort og de haver der ikke kunne klargøres bliver orienteret om at de selv har ansvaret herfra.

3. Skorstensfejer – status

Vi har skiftet skorstensfejer. Den gamle skorstensfejer har ikke villet acceptere at vi har skiftet skorstens skorstensfejer. Det er dog vedtaget ved GF og har været gennem juridisk afdeling i kommunen og der er nu styr på det.

4. Affaldsskur / Ø – fremtid, sortering:

Vi afventer krav fra kommunen vedrørende affaldssortering og indretning. Aktuelle løsning moderniseres, når vi kender behov for ny organisering af affaldsskur. Anne finder ud af om vi skal gøre noget i indeværende år.

5. Info til havelejere – husk på E-mail

Al info af betydning skal ud på mail og på hjemmesiden: Vi ser på om vi kan lave opdateret fællesmail som alle haveejere kan bruge i foreningen. (Henrik ser på det).

Vi vil som bestyrelse gerne bakke op om økonomi til fællesaktiviteter som arbejdsdage mv.

6. Byggeret have

Byggesag bliver fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen er optaget af at al bebyggelse skal overholde haveforeningens byggereglement. Bebyggelse der ikke er godkendt skriftligt, kan potentielt gå ud over fællesskabet, da der er stor offentlig bevågenhed på ulovligt byggeri i kolonihaver generelt.

Det præciseres at al byggeri i kolonihaven skal godkendes skriftligt jf. haveforeningens byggereglement. Hvis det fremadrettet konstateres at der foretages ulovlig bebyggelse, skal det fjernes og udgifter hertil, skal afholdes af kolonihaveejer.

I den konkrete sag, er der tale om manglende overholdelse af afstand til skel, hvilket bl.a. kan føre til øget brandfare mv. Den byggeansvarlige indgår i dialog med haveejer om acceptabel løsning.

7. Økonomi

Alt kører som det skal.

8. Fællesbyg

Arbejdsgruppen kontaktes mhp. om der er noget vi kan gøre.

9. Grøntcontainer/hække mv.

Der kommer grøntcontainer 18-24/9.

10. Udlejning

Der er konstateret udlejning i haveforeningen, bla. Via Airbnb, 2 år i træk, senest indeværende sæson. Det fremgår af haveforeningens ordensregler at haver ikke må udlejes.

Sagen bliver fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen er optaget af at beboelse i kolonihaveforeningens boliger, skal overholde haveforeningens ordensregler. Udlejning af haver i haveforeningen, kan potentielt gå ud over fællesskabet, da udgangspunktet for fællesskabet i haveforeningen er, at ejere af de enkelte haver også er brugere af haverne og en del af fællesskabet i haveforeningen.

Bestyrelsen præciserer, at der ikke må foretages udlejning.

11. Eventuelt

Vejudvalg: Det forventes at man indeværende år vil foretage små reparationer og vente med større vejarbejde til næste år.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 30/4-2023

søndag, 30. april 2023

Referat

 1. Opfølgning på generalforsamling
  God stemning til generalforsamling. Godt at alle blev hørt. God stemning.
  Forslag til næste år: Navnerunde og havenummer og antal år i haveforeningen på deltagere
  Hurtigt konstituerende møde efter generalforsamlingen
  Forberede ordstyrer og referent før næste generalforsamling og lille erkendelighed

 2. Konstituering af bestyrelsen
  Eksisterende medlemmer bliver på de samme poster som før generalforsamlingen. Nyt medlem deltager i relevante opgaver.

 3. Økonomi
  Ingen bemærkninger

 4. Hækbeplantning
  Vi venter til september/oktober. Vi spørger Helle om god pris. Alternativt plantemarked.

 5. Kloak – orientering og plan
  60 harver har betalt for klarmelding ved NQ Enteprise, der ikke har foretaget den aftalte klarmelding og virksomheden er gået konkurs. Vi har derfor fået tilbud på klarmelding af kloak i de 60 haver der ikke er klarmeldt på 31.875 kr. incl. Moms. Det vurderes at bestyrelsen som meget billigt. Vores intention er at sige ja til dette tilbud på vegne af haverne der således hver bliver trukket 531,25 kr pr. have på havelejen, når haven er klarmeldt ved kommunen. Såfremt man ikke ønsker at deltage i denne løsning, skal man selv inden for 4 uger sørge for klarmelding af egen have.

 6. Skorstensfejerskift/Jørgen
  Eksisterende skorstensfejer har hævet prisen med ca. 100% fra 275 kr til 515 kr./have. Der er indhentet nyt tilbud på 250 kr./have. Dette tilbud tiltrædes af bestyrelsen. Hvis din kolonihave har brændeovn er skorstensfejer lovpligtig. Havens medlemmer orienteres og kan frasige sig løsningen med 14 dages varsel.

 7. Vand/Jørgen
  Det ser ud til at der er et relativt stort vandspild i haveforeningen. Samlet set er der tale om 199 kubikmeter/år svt. ca. 130 kr./have. Der henstilles til at de enkelte haver får ordnet dryppende haner og defekte vandure. Bestyrelsen kontakter haver hvor der kan være tale om defekte vandure eller vandspild.

 8. Mobilpay samt nyt “huskøberinteresse” system
  Det vedtages at det fremadrettet koster 50 kr. om året for at stå på venteliste på havekøbslisten, for at få ryddet op i maillisten, der er blevet for stor til at systemet kan håndtere det. Prisen for Det oprettes mobile pay nummer til dette formål.

 9. Sendemast/Henrik
  Menighedsrådet har stillet forespørgsel om sendemast i haveforeningen. Dette ønskes ikke etableret i haveforeningen.

 10. Eventuelt
  Intet nyt


Bestyrelsesmøde 7/2-2023

torsdag, 9. februar 2023

Referat

1. Aktiviteter 2023:

A. Der er spørgsmål til 2 aktiviteter som efterbehandles:
Sæsonstart 15/4 evt. med loppemarked fastholdes og annonceres til generalforsamling
Hækdag annuleres, da der forventes fællesaktiviteter til vejdag og fælles bebyggelse i fælleshaven.

2. Nybyg i kolonihaven:

A. Indkomne forslag vurderes og det afklares endeligt, inden der sendes invitation ud til generalforsamling.

3. Økonomi:

A. Regnskab og budget gennemgås. Ved behov kan der søges konsulentbistand til op mod 10.000 kr.

4. Generalforsamling:

A. Dato for generalforsamling forsøges flyttet fra 19/3 til 26/3, da flere i bestyrelsen har forfald. Vi kontakter sognegården mhp. at låne den. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kontaktes biblioteket.

B. Praktiske opgaver:
Alle mødes kl. 10.00
Indkøbstur: Jesper henter vand, øl, kaffe, sandwich og kage
Stemmesedler: Jørgen sørger for det
Præsentation: Henrik
Ordstyrer: Alex

C. Formandsberetning: Godkendt

D. Indkomne forslag:

 • Byggeri (Fælleshaven)
 • Vandåbning hele året

E. Dagsorden generalforsamling: Foreløbig dagsorden godkendt

F. Indkaldelse: Sendes ud senest 26/2-2023 – 2 dage før til gennemsyn i bestyrelsen.

5. Eventuelt:

A. Adresseliste: Der etableres adresseliste med navn og telefonnummer på intranet, således at kolonister kan kontakte hinanden ved behov og involvere bestyrelsen hvis der er forhold som der ikke kan udredes uden bestyrelsens deltagelse.
Besked fra Jesper (42):  Telefonlisten er nu oprettet

B. Hæk mod C A. Thyregodsvej: Bestyrelsen står for at få plantet huller til i hækken 31/3. kl. 15.00

Bestyrelsesmøde 11/9-2022

søndag, 11. september 2022

Referat

A. Status på havevandring

Vi har nu været på havevandring i jeres dejlige haver. Mange tak for hyggelige snakke og kig i haverne. Som følge af havevandringen er der et par opmærksomhedspunkter vi vil minde om:

1. Hæk: Husk at der skal være hæk omkring hele din have. Hvis der er områder uden hæk, skal der plantes hæk og nu i efteråret er et godt tidspunkt at få det gjort.
Hækken må være højest 2 meter høj og på fællesvej, skal hækken klippes ind så der minimum 3 meter mellem din og genboens hæk, så det er muligt at komme forbi med udrykningskøretøjer.

2. Kloak: Vi har efterset kloakdæksler og generelt ser det fint ud. Hvis du ikke har fået tilsluttet kloak til køkken og bad skal det gøres nu, da tidsfrist for tilslutning er overskredet. Hvis du ikke ønsker tilslutning til dit hus, skal du søge dispensation ved kommunen.
Vi har det sidste halve år haft problemer med rotter i haveforeningen. Vi tillader os derfor at komme med et par gode råd:
Husk at undgå kompost med frugt og andet spiseligt, som rotter trives i. Husk ligeledes at kontakte kommunen hvis du ser tegn på rotter omkring dit hus, så rottefænger kan etablere rottefælde mv.

3. Sommerfest: Vi glæder os til at se dig til haveforeningens store sommerfest næste weekend. Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig, så skynd dig at sikre en plads til dig og din nabo.

B. Spildevandsafledningsafgift. Vi går videre med det
C. Styrkelse af fællesskabet: Fællesarbejdsdag
D. Forberedelse til generalforsamling
E. Forholdsregler i forhold til rotter.
F. Snak om mulig kontingentforhøjelse grundet stigende jordlejeafgift fra kirken.