Ordensregler

Bestyrelsens kommentar
De markerede ord er tilføjet og stemt for på Generalforsamlingen september 2021. Ordlyden er ved GF 2021 vedtaget som praksis i dette bestyrelsesår, men er ikke vedtaget som en en del af ordensreglerne før afstemning på GF 2022.

Hent Ordensregler som PDF
Forslag til ændringer ift § 14 Ændring af vedtægter stk. 2 kan indgives her: Forslag til bestyrelse og generalforsamling

Fælles ordensregler gældende for alle medlemmer af Haveforeningen Enghave.
Adresseændring

Ved indmeldelse i foreningen skal kassereren have oplyst folkeregisteradresse og tlf. nr.
Ved adresseændring skal kassereren hurtigst muligt og senest en måned efter flytning have direkte besked.

Beboelse

Beboelse i haveforeningen er tilladt i perioden 1. april til 1. oktober. Helårsbeboelse er ikke tilladt, samt det ikke er tilladt at have folkeregisteradresse i haveforeningen i perioden 1. oktober til 31. marts. Haverne må kun udlejes til haveforeningens medlemmer.

Vanding

Der opfordres til at spare på vandet, og ikke vande haven i solskinsvejr. Brug gerne regnvand.

Havegangene

Alle fælles havegange renholdes af medlemmerne ud for deres haver og indtil vejens midte.
Ydergangene renholdes af haveforeningens gartner.

Havehold

Haveforeningens arealer må kun anvendes til haveformål. Hver have i foreningen skal holdes og må ikke henstå som naturgrund.
Haverne skal holdes tilpas ryddede og holdes fri for ukrudt i tilstrækkeligt omfang, så omgivende haver ikke generes.

Træer

Bestyrelsen kan, ved henvendelser om generende træer, pålægge en havelejer til at beskære eller fælde et træ. Der skal være tale om særligt generende situationer, hvor træet f.eks. går ind over naboens have eller tager naboens dagslys i længere perioder.

Havenummer

Hver have skal være forsynet med nummer ved indgangen.

Hække

Hækkene skal sikres rimelige vækstvilkår, fordi de er vigtige som skel mellem haverne.
Hække langs foreningens ydergrænse klippes og renholdes af haveforeningens gartner to gange årligt.
Hække omkring de enkelte haver, herunder hæk mod fællesgang, skal klippes to gange årligt.
Højden på hækkene må maksimalt være 2,0 m. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem to medlemmer, er hækhøjden mellem haverne maksimalt 1,8 m.
Hvis yderhækken ikke er klippet efter 2. Advarsel, kan bestyrelsen sætte en gartner til at klippe hækken. Regningen sendes til havelejeren af den pågældende hæk.

Husdyr

Dyrehold i haveforeningen er ikke tilladt, med undtagelse af medbragte kæledyr som hund og kat.

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere på grusvejen ved St. Blichers Vej 40-42A.
Parkering på havegangene er kun tilladt ved af- og pålæsning. Holder man på havegangene, skal der holdes helt ind til siden, så man nemt kan komme forbi.
Ud for have 79 og 84 må man parkere. 79 og 84 har fortrinsret til at parkere ved deres respektive havelåger.
Se desuden parkeringsmuligheder i området på hjemmeside og opslagstavle.

Skorstenfejning

Senest 14 dage før den årlige skorstensfejning, udsendes der er email om hvornår og i hvilke haver der fejes skorsten. Det er brændeovnesejerens pligt at blive registeret hos vores skorstensfejer og evt. lave en aftale, hvis skorstensfejeren skal ind i kolonihavehuset ved fejning eller syn. Regningen opkræves sammen med den førstkommende opkrævning af haveleje.

Opkrævning og indbetaling af haveleje

Lejen forfalder til betaling fire gange årligt; henholdsvis 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.
Senest 14 dage før disse datoer udsender kassereren opkrævningen via Betalingsservice.
Den enkelte havelejer har pligt til:
• At opgive præcis adresse, hvortil opkrævningen skal sendes.
• Selv at henvende sig til kassereren, hvis opkrævning ikke er modtaget inden betalingsdato.
14 dage efter lejens forfaldsdato, udsendes 1. rykker, hvor der opkræves et gebyr på 100 kr.
En måned efter lejens forfaldsdato, udsendes 2. rykker, hvor der opkræves et gebyr på yderligere 100 kr.
To måneder efter lejens forfaldsdato udsendes 3. rykker anbefalet, hvor der opkræves et samlet gebyr på i alt 300 kr. Samtidig oplyses det, at bestyrelsen på førstkommende generalforsamling indstiller havelejeren til eksklusion af foreningen, hvis ikke betalingsfristerne overholdes.

Opkrævning og indbetaling af vandforbrug

Vanduret aflæses årligt, som regel i august eller september måned. Medlemmerne opkræves for deres vandforbrug på førstkommende opkrævning af kontingent efter aflæsningen.

Opkrævning og indbetaling vedr. det fælles vand- og kloaknet

Udgifter ifm. etablering af det fælles kloaknet i HF Enghave er fastsat til 5.000 kr. årligt pr. have. Beløbet opkræves særskilt på havelejeopkrævningen. Når banklånet er tilbagebetalt, bortfalder betalingen. Udgifter til vedligeholdelse af det fælles vand- og kloaknet fastsættes af bestyrelsen og indgår i det årlige budget og opkræves som en del af havelejen.

Gebyr ved havekøb og -salg

Ved salg af have skal sælger betale en afgift på 2500 kr.
Køber af haven skal betale et indmeldelsesgebyr på 1500 kr.
Købs- og salgsgebyret betales kontant til kassereren ved handelens indgåelse og indgår i foreningens kasse.

Opdateret OKT 2021 /MD