Generalforsamling 2011

Lørdag den 19. marts afholdes den årlige ordinære generalforsamling i haveforeningen.

Vi starter kl 13, men kom gerne før for at hjælpe med at dække op.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, men du må meget gerne melde tilbage på vores Facebook gruppe om du kommer…så ved vi lidt om hvor mange er kommer.

Her kommer dagsorden og bestyrelsens beretning:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigenten konstaterer lovlig indkaldelse af generalforsamlingen

2. Godkendelse af dagsorden

3. Fremlæggelse af og afstemning om bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens regnskab for 2010

5. Fremlæggelse af og afstemning om foreningens budget for 2011

6. Opkrævninger ved vandforbrug m.v. Punkter v. kassereren

7. Fremlæggelse af indkomne forslag (se bilag fra Margit)

8. Kloakering.

9. Info fra bestyrelsen om følgende:
a) Ny affaldsbekendtgørelse 2010
b) Lågen med C.A. Thyregodsvej
c) Klipning af hække

10. Anmodning fra bestyrelsen om adgang til alle haver ved havevandring + forslag
til løsningsmodel

11. Konstituering af udvalg til:
a) Vejdag
b) Sommerfest
c) Æblemost dag

12. Valg til diverse tillidsposter (påbegyndes senest 16.30) : Formand + 2 x
bestyrelsesmedlem (Marianne og Jesper er på valg, Jesper genopstiller), 2. suppleant
(Hans) 2. revisor (Susanne) og revisorsuppleant.

13. Eventuelt

BESTYRELSENS BERETNING.

I skrivende stund har snevejret endnu en gang lagt sig som en kold dyne over Danmark, og på årets
første bestyrelsesmøde er vi enige om, at vinteren har været usædvanlig lang i år, og at vi snart
trænger til sol og varme, fuglefløjt og spirende haver.

Men indtil forårssolen kommer, kan vi glæde os over, at haveforeningen, inden kulden satte ind,
oplevede en sommer med masser af fællesskab, lange og tiltrængte vej-arbejdsdage, samt hyggelig
sommerfest og æblemostdag. Tak til alle, der gav en hånd med, i de ting der skulle gøres, og tak til
alle der bidrog med godt humør og initiativ. Regn og dårligt vejr gjorde vejprocessen besværlig, og
alligevel mødte rigtig mange op med skovl og trillebør. Vi kan især takke Phillip og Hans for at det
hele blev gennemført, for de knoklede stædigt på, længe efter at alle andre var gået hjem.

Desværre har vi også mistet et par medlemmer ret pludseligt i det forløbne år. I efteråret døde Erik,
og i starten af januar Suz. Begge har haft kolonihave herude i flere år og var meget aktive i vores
fællesarrangementer. Erik har desuden igennem tiden gjort en stor indsats som kasserer i
haveforeningen. Der blev naturligvis sendt blomster og en hilsen fra Enghave til familierne.

Bestyrelsen, hvoraf formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem er nyvalgte, har igennem året haft et
godt samarbejde, præget af mange gode snakke og havevandringer. Det var dejligt at komme rundt
på besøg i haverne og inspirerende at se, hvor forskelligt vi hver især kan indrette vores små pletter
af paradis. Der var ikke mange store ting at sætte fingeren på, og de fleste bemærkninger handlede
om haveaffald og uklippede hække. Det er altid hyggeligt at træffe folk ”hjemme” og få en lille
snak med på turen.
Det eneste, der gør havevandringerne tiltagende besværlige er, at en del haver er aflåst, når vi
kommer rundt. Dette er ikke noget problem, når vi får tilsendt en nøgle eller en kode forinden, men
får vi ikke det, betyder det, at vi må komme igen en anden gang. I år betød det en masse
efterfølgende opringninger, nye aftaler og tre ekstra runder. Da vi er begyndt på obligatoriske
vandaflæsninger, er det blevet helt nødvendigt at komme ind i alle haver. Af samme grund er det
vigtigt, at alle medlemmer hjælper til med arbejdet.

Bestyrelsens diskussioner det sidste år har især omhandlet vores fælles ordens- og byggereglement.
Vi vil altid gerne behandle hver sag ordentligt og retfærdigt, men vi må også konstatere, at enkelte
haveejere til tider føler sig uretfærdigt behandlet. Der bliver flere og flere ansøgninger på større
huse, med former og tilbygninger, der er svære at opmåle og med rumfang der ligger helt ud til
kanten af det tilladte, ifølge reglerne for småhusbyggeri. Derfor kommer vi meget på arbejde, for
det er som bekendt den siddende bestyrelse, der skal tolke og beslutte i enhver konkret sag. Det
betyder nogle gange, at (til)bygninger må flyttes eller gøres mindre. Vi opfordrer derfor til, at alle
læser byggereglementet og sender overskuelige byggeansøgninger i god tid inden et nybyggeri
påbegyndes.

Om en måned mødes vi til den årlige generalforsamling, hvor vi håber på at se så mange af jer som
muligt. Det er god anledning til at hilse på hinanden her ved sæsonens start, og der er desuden
vigtige diskussioner og afstemninger på programmet. Bestyrelsen vil også informere om bl.a.
kommende kloakering og nye affaldsbekendtgørelser.
Til slut et varmt velkommen til alle nye haveejere. Vi glæder os til at tage fat på sommerhalvåret
med jer, nye som gamle, og vil slutte af med dette kinesiske ordsprog, der bringer håb til os alle:

”Vil du være lykkelig én dag, så drik dig fuld. Vil du være lykkelig ét år, så gift dig. Vil du være
lykkelig resten af livet, så bliv havedyrker”.

Venlig hilsen bestyrelsen (Jesper Dahlsgaard, Marianne Toft, Astrid Monsen, Lene Møller og Lotte Salling)